三字经拼音全文

时间:2022-12-24 15:54:26 三字经 我要投稿

三字经拼音全文

 导语:《三字经》是宋朝王应麟(存疑)先生所作,内容大都采用韵文,每三字一句,四句一组,像一首诗一样,背诵起来如同唱儿歌,用来教育子女朗朗上口十分有趣,又能启迪心智。以下是小编整理的三字经拼音全文,文章希望大家喜欢!

三字经拼音全文

 三字经拼音全文 篇1

 rén zhī chū xìng běn shàn

 人 之 初 , 性 本 善。

 xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

 性 相 近 , 习 相 远。

 gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

 苟 不 教 , 性 乃 迁。

 jiào zhī dào guì yǐ zhuān

 教 之 道 , 贵 以 专。

 xī mèng mǔ zé lín chǔ

 昔 孟 母, 择 邻 处。

 zǐ bù xué duàn jī zhù

 子 不 学, 断 机 杼。

 dòu yān shān yǒu yì fāng

 窦 燕 山, 有 义 方。

 jiào wǔ zǐ míng jù yáng

 教 五 子, 名 俱 扬。

 yǎng bú jiào fù zhī guò

 养 不 教, 父 之 过。

 jiào bù yán shī zhī duò

 教 不 严, 师 之 惰。

 zǐ bù xué fēi suǒ yí

 子 不 学, 非 所 宜。

 yòu bù xué lǎo hé wéi

 幼 不 学, 老 何 为。

 yù bù zhuó bù chéng qì

 玉 不 琢, 不 成 器。

 rén bù xué bù zhī yì

 人 不 学, 不 知 义。

 wèi rén zǐ fāng shào shí

 为 人 子, 方 少 时。

 qīn shī yǒu xí lǐ yí

 亲 师 友, 习 礼 仪。

 xiāng jiǔ líng néng wēn xí

 香 九 龄, 能 温 席。

 xiào yú qīn suǒ dāng zhí

 孝 于 亲, 所 当 执。

 róng sì suì néng ràng lí

 融 四 岁, 能 让 梨。

 tì yú zhǎng yí xiān zhī

 弟 于 长, 宜 先 知。

 shǒu xiào tì cì jiàn wén

 首 孝 弟, 次 见 闻。

 zhī mǒu shù shí mǒu wén

 知 某 数, 识 某 文。

 yī ér shí shí ér bǎi

 一 而 十, 十 而 百。

 bǎi ér qiān qiān ér wàn

 百 而 千, 千 而 万。

 sān cái zhě tiān dì rén

 三 才 者, 天 地 人。

 sān guāng zhě rì yuè xīng

 三 光 者, 日 月 星。

 sān gāng zhě jūn chén yì

 三 纲 者, 君 臣 义。

 fù zǐ qīn fū fù shùn

 父 子 亲, 夫 妇 顺。

 yuē chūn xià yuē qiū dōng

 曰 春 夏, 曰 秋 冬。

 cǐ sì shí yùn bù qióng

 此 四 时, 运 不 穷。

 yuē nán běi yuē xī dōng

 曰 南 北, 曰 西 东。

 cǐ sì fāng yìng hū zhōng

 此 四 方, 应 乎 中。

 yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

 曰 水 火, 木 金 土。

 cǐ wǔ xíng běn hū shù

 此 五 行, 本 乎 数。

 yuē rén yì lǐ zhì xìn

 曰 仁 义, 礼 智 信。

 cǐ wǔ cháng bù róng wěn

 此 五 常, 不 容 紊。

 dào liáng shū mài shǔ jì

 稻 粱 菽, 麦 黍 稷。

 cǐ liù gǔ rén suǒ shí

 此 六 谷, 人 所 食。

 mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

 马 牛 羊, 鸡 犬 豕。

 cǐ liù chù rén suǒ sì

 此 六 畜,人 所 饲。

 yuē xǐ nù yuē āi jù

 曰 喜 怒, 曰 哀 惧。

 ài wù yù qī qíng jù

 爱 恶 欲, 七 情 具。

 páo tǔ gé mù shí jīn

 匏 土 革, 木 石 金。

 sī yǔ zhú nǎi bā yīn

 丝 与 竹, 乃 八 音。

 gāo zēng zǔ fù ér shēn

 高 曾 祖, 父 而 身。

 shēn ér zǐ zǐ ér sūn

 身 而 子, 子 而 孙。

 zì zǐ sūn zhì xuán zēng

 自 子 孙, 至 玄 曾

 nǎi jiǔ zú rén zhī lún

 乃 九 族, 人 之 伦。

 fù zǐ ēn fū fù cóng

 父 子 恩, 夫 妇 从。

 xiōng zé yǒu dì zé gōng

 兄 则 友, 弟 则 恭。

 zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

 长 幼 序, 友 与 朋。

 jūn zé jìng chén zé zhōng

 君 则 敬, 臣 则 忠。

 cǐ shí yì rén suǒ tóng

 此 十 义, 人 所 同。

 fán xùn méng xū jiǎng jiū

 凡 训 蒙, 须 讲 究。

 xiáng xùn gǔ míng jù dòu

 详 训 诂, 明 句 读。

 wéi xué zhě bì yǒu chū

 为 学 者, 必 有 初。

 xiǎo xué zhōng zhì sì shū

 小 学 终, 至 四 书。

 lún yǔ zhě èr shí piān

 论 语 者, 二 十 篇。

 qún dì zǐ jì shàn yán

 群 弟 子, 记 善 言。

 mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

 孟 子 者, 七 篇 止。

 jiǎng dào dé shuō rén yì

 讲 道 德, 说 仁 义。

 zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

 作 中 庸, 子 思 笔。

 zhōng bù piān yōng bú yì

 中 不 偏, 庸 不 易。

 大 小 戴, 注 礼 记。

 shù shèng yán lǐ yuè bèi

 述 圣 言, 礼 乐 备。

 yuē guó fēng yuē yǎ sòng

 曰 国 风, 曰 雅 颂。

 hào sì shī dāng fěng yǒng

 号 四 诗, 当 讽 咏。

 shī jì wáng chūn qiū zuò

 诗 既 亡, 春 秋 作。

 yù bāo biǎn bié shàn è

 寓 褒 贬, 别 善 恶。

 sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

 三 传 者, 有 公 羊。

 yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

 有 左 氏, 有 谷 梁。

 jīng jì míng fāng dú zǐ

 经 既 明, 方 读 子。

 cuō qí yào jì qí shì

 撮 其 要, 记 其 事。

 wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

 五 子 者 有 荀 扬。

 wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

 文 中 子, 及 老 庄。

 jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

 经 子 通, 读 诸 史。

 kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

 考 世 系, 知 终 始。

 zì xī nóng zhì huáng dì

 自 羲 农, 至 黄 帝。

 hào sān huáng jū shàng shì

 号 三 皇, 居 上 世。

 táng yǒu yú hào èr dì

 唐 有 虞, 号 二 帝。

 xiāng yī xùn chēng shèng shì

 相 揖 逊, 称 盛 世。

 xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

 夏 有 禹, 商 有 汤。

 zhōu wén wǔ chēng sān wáng

 周 文 武, 称 三 王。

 xià chuán zǐ jiā tiān xià

 夏 传 子, 家 天 下。

 sì bǎi zǎi qiān xià shè

 四 百 载, 迁 夏 社。

 tāng fá xià guó hào shāng

 汤 伐 夏, 国 号 商。

 liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

 六 百 载, 至 纣 亡。

 zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

 周 武 王, 始 诛 纣。

 bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

 八 百 载, 最 长 久。

 zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

 周 辙 东, 王 纲 坠。

 Chěng gān gē shàng yóu shuì

 逞 干 戈, 尚 游 说。

 shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

 始 春 秋, 终 战 国。

 wǔ bà qiáng qī xióng chū

 五 霸 强, 七 雄 出。

 yíng qín shì shǐ jiān bìng

 嬴 秦 氏, 始 兼 并。

 chuán èr shì chǔ hàn zhēng

 传 二 世, 楚 汉 争。

 gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

 高 祖 兴, 汉 业 建。

 zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

 至 孝 平, 王 莽 篡。

 guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

 光 武 兴, 为 东 汉。

 sì bǎi nián zhōng yú xiàn

 四 百 年, 终 于 献。

 wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

 魏 蜀 吴, 争 汉 鼎。

 hào sān guó qì liǎng jìn

 号 三 国, 迄 两 晋。

 song qí jì liáng chén chéng

 宋 齐 继, 梁 陈 承。

 wéi nán cháo dū jīn líng

 为 南 朝, 都 金 陵。

 běi yuán wèi fēn dōng xi

 北 元 魏, 分 东 西。

 yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

 宇 文 周, 与 高 齐。

 dài zhì suí yì tǔ yǔ

 迨 至 隋, 一 土 宇。

 bú zài chuan shī tǒng xù

 不 再 传, 失 统 绪。

 táng gāo zǔ qǐ yì shī

 唐 高 祖, 起 义 师。

 chú suí luàn chuàng guó jī

 除 隋 乱, 创 国 基。

 èr shí chuán sān bǎi zǎi

 二 十 传, 三 百 载。

 liáng miè zhī guó nǎi gǎi

 梁 灭 之, 国 乃 改。

 liáng táng jìn jí hàn zhōu

 梁 唐 晋, 及 汉 周。

 chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

 称 五 代, 皆 有 由。

 yán sòng xīng shòu zhōu shàn

 炎 宋 兴, 受 周 禅。

 shí bā chuán nán běi hùn

 十 八 传, 南 北 混。

 liáo yǔ jīn dì hào fēn

 辽 与 金, 帝 号 纷。

 dài miè liáo sòng yóu cún

 迨 灭 辽, 宋 犹 存。

 zhì yuán xīng jīn xù xiē

 至 元 兴, 金 绪

 zhì yuán xīng jīn xù xiē

 至 元 兴, 金 绪 歇。

 yǒu sòng shì yì tong miè

 有 宋 世, 一 同 灭。

 bìng zhōng guó jiān róng dí

 并 中 国, 兼 戎 狄。

 míng tài zǔ jiǔ qīn shī

 明 太 祖, 久 亲 师。

 chuán jiàn wén fāng sì sì

 传 建 文, 方 四 祀。

 qiān běi jīng yǒng lè sì

 迁 北 京, 永 乐 嗣。

 dài chóng zhēn méi shān shì

 迨 崇 祯, 煤 山 逝。

 qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

 清 太 祖, 膺 景 命。

 jìng sì fāng kè dà dìng

 靖 四 方, 克 大 定。

 zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

 至 宣 统, 乃 大 同。

 shí èr shì qīng zuò zhōng

 十 二 世, 清 祚 终。

 dú shǐ zhě kǎo shí lù

 读 史 者, 考 实 录。

 tōng gǔ jīn ruò qīn mù

 通 古 今, 若 亲 目。

 kǒu ér song xīn ér wéi

 口 而 诵, 心 而 维。

 cháo yú sī xī yú sī

 朝 于 斯, 夕 于 斯。

 xī zhòng ní shī xiàng tuó

 昔 仲 尼, 师 项 橐。

 gǔ shèng xián shàng qín xué

 古 圣 贤, 尚 勤 学。

 zhào zhōng ling dú lǔ lún

 赵 中 令, 读 鲁 论。

 bǐ jì shì xué qiě qín

 彼 既 仕, 学 且 勤。

 pī pú biān xiāo zhú jiǎn

 披 蒲 编, 削 竹 简。

 bǐ wú shū qiě zhī miǎn

 彼 无 书, 且 知 勉。

 tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

 头 悬 梁, 锥 刺 股。

 bǐ bú jiào zì qín kǔ

 彼 不 教, 自 勤 苦。

 rú náng yíng rú yìng xuě

 如 囊 萤, 如 映 雪。

 jiā suī pín xué bú chuò

 家 虽 贫, 学 不 辍。

 rú fù xīn rú guà jiǎo

 如 负 薪, 如 挂 角。

 shēn suī láo yóu kǔ zhuó

 身 虽 劳, 犹 苦 卓。

 sū lǎo quán èr shí qī

 苏 老 泉, 二 十 七。

 shǐ fā fèn dú shū jí

 始 发 奋, 读 书 籍。

 bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

 彼 既 老, 犹 悔 迟。

 ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

 尔 小 生, 宜 早 思。

 ruò liáng hào bā shí èr

 若 梁 灏, 八 十 二。

 duì dà tíng kuí duō shì

 对 大 廷, 魁 多 士。

 bǐ jì chéng zhòng chēng yì

 彼 既 成, 众 称 异。

 ěr xiǎo shēng yí lì zhì

 尔 小 生, 宜 立 志。

 yíng bā suì néng yǒng shī

 莹 八 岁, 能 咏 诗。

 mì qī suì néng fù qí

 泌 七 岁, 能 赋 棋。

 bǐ yǐng wù rén chēng qí

 彼 颖 悟, 人 称 奇。

 ěr yòu xué dāng xiào zhī

 尔 幼 学, 当 效 之。

 cài wén jī néng biàn qín

 蔡 文 姬, 能 辨 琴。

 xiè dào yùn néng yǒng yín

 谢 道 韫, 能 咏 吟。

 bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

 彼 女 子, 且 聪 敏。

 ěr nán zǐ dāng zì jǐng

 尔 男 子, 当 自 警。

 táng liú yàn fāng qī suì

 唐 刘 晏, 方 七 岁。

 jǔ shén tóng zuò zhèng zì

 举 神 童, 作 正 字。

 bǐ suī yòu shēn yǐ shì

 彼 虽 幼, 身 已 仕。

 ěr yòu xué miǎn ér zhì

 尔 幼 学, 勉 而 致。

 yǒu wéi zhě yì ruò shì

 有 为 者, 亦 若 是。

 quǎn shǒu yè jī sī chén

 犬 守 夜, 鸡 司 晨。

 gǒu bù xué hé wéi rén

 苟 不 学, 曷 为 人。

 cán tǔ sī fēng niàng mì

 蚕 吐 丝, 蜂 酿 蜜。

 rén bù xué bù rú wù

 人 不 学, 不 如 物。

 yòu ér xué zhuàng ér xíng

 幼 而 学, 壮 而 行。

 shàng zhì jūn xià zé mín

 上 致 君, 下 泽 民。

 yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

 扬 名 声, 显 父 母。

 guāng yú qián yù yú hòu

 光 于 前, 裕 于 后。

 rén yí zǐ jīn mǎn yíng

 人 遗 子, 金 满 赢。

 wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

 我 教 子, 惟 一 经。

 qín yǒu gōng xì wú yì

 勤 有 功, 戏 无 益。

 jiè zhī zāi yí miǎn lì

 戒 之 哉, 宜 勉 力。

 rén zhī chū xìng běn shàn

 人 之 初 , 性 本 善。

 xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

 性 相 近 , 习 相 远。

 gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

 苟 不 教 , 性 乃 迁。

 jiào zhī dào guì yǐ zhuān

 教 之 道 , 贵 以 专。

 xī mèng mǔ zé lín chǔ

 昔 孟 母, 择 邻 处。

 zǐ bù xué duàn jī zhù

 子 不 学, 断 机 杼。

 dòu yān shān yǒu yì fāng

 窦 燕 山, 有 义 方。

 jiào wǔ zǐ míng jù yáng

 教 五 子, 名 俱 扬。

 yǎng bú jiào fù zhī guò

 养 不 教, 父 之 过。

 jiào bù yán shī zhī duò

 教 不 严, 师 之 惰。

 zǐ bù xué fēi suǒ yí

 子 不 学, 非 所 宜。

 yòu bù xué lǎo hé wéi

 幼 不 学, 老 何 为。

 yù bù zhuó bù chéng qì

 玉 不 琢, 不 成 器。

 rén bù xué bù zhī yì

 人 不 学, 不 知 义。

 wèi rén zǐ fāng shào shí

 为 人 子, 方 少 时。

 qīn shī yǒu xí lǐ yí

 亲 师 友, 习 礼 仪。

 xiāng jiǔ líng néng wēn xí

 香 九 龄, 能 温 席。

 xiào yú qīn suǒ dāng zhí

 孝 于 亲, 所 当 执。

 róng sì suì néng ràng lí

 融 四 岁, 能 让 梨。

 tì yú zhǎng yí xiān zhī

 弟 于 长, 宜 先 知。

 shǒu xiào tì cì jiàn wén

 首 孝 弟, 次 见 闻。

 zhī mǒu shù shí mǒu wén

 知 某 数, 识 某 文。

 yī ér shí shí ér bǎi

 一 而 十, 十 而 百。

 bǎi ér qiān qiān ér wàn

 百 而 千, 千 而 万。

 sān cái zhě tiān dì rén

 三 才 者, 天 地 人。

 sān guāng zhě rì yuè xīng

 三 光 者, 日 月 星。

 sān gāng zhě jūn chén yì

 三 纲 者, 君 臣 义。

 fù zǐ qīn fū fù shùn

 父 子 亲, 夫 妇 顺。

 yuē chūn xià yuē qiū dōng

 曰 春 夏, 曰 秋 冬。

 cǐ sì shí yùn bù qióng

 此 四 时, 运 不 穷。

 yuē nán běi yuē xī dōng

 曰 南 北, 曰 西 东。

 cǐ sì fāng yìng hū zhōng

 此 四 方, 应 乎 中。

 yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

 曰 水 火, 木 金 土。

 cǐ wǔ xíng běn hū shù

 此 五 行, 本 乎 数。

 yuē rén yì lǐ zhì xìn

 曰 仁 义, 礼 智 信。

 cǐ wǔ cháng bù róng wěn

 此 五 常, 不 容 紊。

 dào liáng shū mài shǔ jì

 稻 粱 菽, 麦 黍 稷。

 cǐ liù gǔ rén suǒ shí

 此 六 谷,人 所 食。

 mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

 马 牛 羊, 鸡 犬 豕。

 cǐ liù chù rén suǒ sì

 此 六 畜,人 所 饲。

 yuē xǐ nù yuē āi jù

 曰 喜 怒, 曰 哀 惧。

 ài wù yù qī qíng jù

 爱 恶 欲, 七 情 具。

 páo tǔ gé mù shí jīn

 匏 土 革, 木 石 金。

 sī yǔ zhú nǎi bā yīn

 丝 与 竹, 乃 八 音。

 gāo zēng zǔ fù ér shēn

 高 曾 祖, 父 而 身。

 shēn ér zǐ zǐ ér sūn

 身 而 子, 子 而 孙。

 zì zǐ sūn zhì xuán zēng

 自 子 孙, 至 玄 曾

 nǎi jiǔ zú rén zhī lún

 乃 九 族, 人 之 伦。

 fù zǐ ēn fū fù cóng

 父 子 恩, 夫 妇 从。

 xiōng zé yǒu dì zé gōng

 兄 则 友, 弟 则 恭。

 zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

 长 幼 序, 友 与 朋。

 jūn zé jìng chén zé zhōng

 君 则 敬, 臣 则 忠。

 cǐ shí yì rén suǒ tóng

 此 十 义, 人 所 同。

 fán xùn méng xū jiǎng jiū

 凡 训 蒙, 须 讲 究。

 xiáng xùn gǔ míng jù dòu

 详 训 诂, 明 句 读。

 wéi xué zhě bì yǒu chū

 为 学 者, 必 有 初。

 xiǎo xué zhōng zhì sì shū

 小 学 终, 至 四 书。

 lún yǔ zhě èr shí piān

 论 语 者, 二 十 篇。

 qún dì zǐ jì shàn yán

 群 弟 子, 记 善 言。

 mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

 孟 子 者, 七 篇 止。

 jiǎng dào dé shuō rén yì

 讲 道 德, 说 仁 义。

 zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

 作 中 庸, 子 思 笔。

 zhōng bù piān yōng bú yì

 中 不 偏, 庸 不 易。

 大 小 戴, 注 礼 记。

 shù shèng yán lǐ yuè bèi

 述 圣 言, 礼 乐 备。

 yuē guó fēng yuē yǎ sòng

 曰 国 风, 曰 雅 颂。

 hào sì shī dāng fěng yǒng

 号 四 诗, 当 讽 咏。

 shī jì wáng chūn qiū zuò

 诗 既 亡, 春 秋 作。

 yù bāo biǎn bié shàn è

 寓 褒 贬, 别 善 恶。

 sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

 三 传 者, 有 公 羊。

 yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

 有 左 氏, 有 谷 梁。

 jīng jì míng fāng dú zǐ

 经 既 明, 方 读 子。

 cuō qí yào jì qí shì

 撮 其 要, 记 其 事。

 wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

 五 子 者 有 荀 扬。

 wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

 文 中 子, 及 老 庄。

 jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

 经 子 通, 读 诸 史。

 kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

 考 世 系, 知 终 始。

 zì xī nóng zhì huáng dì

 自 羲 农, 至 黄 帝。

 hào sān huáng jū shàng shì

 号 三 皇, 居 上 世。

 táng yǒu yú hào èr dì

 唐 有 虞, 号 二 帝。

 xiāng yī xùn chēng shèng shì

 相 揖 逊, 称 盛 世。

 xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

 夏 有 禹, 商 有 汤。

 zhōu wén wǔ chēng sān wáng

 周 文 武, 称 三 王。

 xià chuán zǐ jiā tiān xià

 夏 传 子, 家 天 下。

 sì bǎi zǎi qiān xià shè

 四 百 载, 迁 夏 社。

 tāng fá xià guó hào shāng

 汤 伐 夏, 国 号 商。

 liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

 六 百 载, 至 纣 亡。

 zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

 周 武 王, 始 诛 纣。

 bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

 八 百 载, 最 长 久。

 zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

 周 辙 东, 王 纲 坠。

 Chěng gān gē shàng yóu shuì

 逞 干 戈, 尚 游 说。

 shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

 始 春 秋, 终 战 国。

 wǔ bà qiáng qī xióng chū

 五 霸 强, 七 雄 出。

 yíng qín shì shǐ jiān bìng

 嬴 秦 氏, 始 兼 并。

 chuán èr shì chǔ hàn zhēng

 传 二 世, 楚 汉 争。

 gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

 高 祖 兴, 汉 业 建。

 zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

 至 孝 平, 王 莽 篡。

 guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

 光 武 兴, 为 东 汉。

 sì bǎi nián zhōng yú xiàn

 四 百 年, 终 于 献。

 wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

 魏 蜀 吴, 争 汉 鼎。

 hào sān guó qì liǎng jìn

 号 三 国, 迄 两 晋。

 song qí jì liáng chén chéng

 宋 齐 继, 梁 陈 承。

 wéi nán cháo dū jīn líng

 为 南 朝, 都 金 陵。

 běi yuán wèi fēn dōng xi

 北 元 魏, 分 东 西。

 yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

 宇 文 周, 与 高 齐。

 dài zhì suí yì tǔ yǔ

 迨 至 隋, 一 土 宇。

 bú zài chuan shī tǒng xù

 不 再 传, 失 统 绪。

 táng gāo zǔ qǐ yì shī

 唐 高 祖, 起 义 师。

 chú suí luàn chuàng guó jī

 除 隋 乱, 创 国 基。

 èr shí chuán sān bǎi zǎi

 二 十 传, 三 百 载。

 liáng miè zhī guó nǎi gǎi

 梁 灭 之, 国 乃 改。

 liáng táng jìn jí hàn zhōu

 梁 唐 晋, 及 汉 周。

 chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

 称 五 代, 皆 有 由。

 yán sòng xīng shòu zhōu shàn

 炎 宋 兴, 受 周 禅。

 shí bā chuán nán běi hùn

 十 八 传, 南 北 混。

 liáo yǔ jīn dì hào fēn

 辽 与 金, 帝 号 纷。

 dài miè liáo sòng yóu cún

 迨 灭 辽, 宋 犹 存。

 zhì yuán xīng jīn xù xiē

 至 元 兴, 金 绪

 zhì yuán xīng jīn xù xiē

 至 元 兴, 金 绪 歇。

 yǒu sòng shì yì tong miè

 有 宋 世, 一 同 灭。

 bìng zhōng guó jiān róng dí

 并 中 国, 兼 戎 狄。

 míng tài zǔ jiǔ qīn shī

 明 太 祖, 久 亲 师。

 chuán jiàn wén fāng sì sì

 传 建 文, 方 四 祀。

 qiān běi jīng yǒng lè sì

 迁 北 京, 永 乐 嗣。

 dài chóng zhēn méi shān shì

 迨 崇 祯, 煤 山 逝。

 qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

 清 太 祖, 膺 景 命。

 jìng sì fāng kè dà dìng

 靖 四 方, 克 大 定。

 zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

 至 宣 统, 乃 大 同。

 shí èr shì qīng zuò zhōng

 十 二 世, 清 祚 终。

 dú shǐ zhě kǎo shí lù

 读 史 者, 考 实 录。

 tōng gǔ jīn ruò qīn mù

 通 古 今, 若 亲 目。

 kǒu ér song xīn ér wéi

 口 而 诵, 心 而 维。

 cháo yú sī xī yú sī

 朝 于 斯, 夕 于 斯。

 xī zhòng ní shī xiàng tuó

 昔 仲 尼, 师 项 橐。

 gǔ shèng xián shàng qín xué

 古 圣 贤, 尚 勤 学。

 zhào zhōng ling dú lǔ lún

 赵 中 令, 读 鲁 论。

 bǐ jì shì xué qiě qín

 彼 既 仕, 学 且 勤。

 pī pú biān xiāo zhú jiǎn

 披 蒲 编, 削 竹 简。

 bǐ wú shū qiě zhī miǎn

 彼 无 书, 且 知 勉。

 tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

 头 悬 梁, 锥 刺 股。

 bǐ bú jiào zì qín kǔ

 彼 不 教, 自 勤 苦。

 rú náng yíng rú yìng xuě

 如 囊 萤, 如 映 雪。

 jiā suī pín xué bú chuò

 家 虽 贫, 学 不 辍。

 rú fù xīn rú guà jiǎo

 如 负 薪, 如 挂 角。

 shēn suī láo yóu kǔ zhuó

 身 虽 劳, 犹 苦 卓。

 sū lǎo quán èr shí qī

 苏 老 泉, 二 十 七。

 shǐ fā fèn dú shū jí

 始 发 奋, 读 书 籍。

 bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

 彼 既 老, 犹 悔 迟。

 ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

 尔 小 生, 宜 早 思。

 ruò liáng hào bā shí èr

 若 梁 灏, 八 十 二。

 duì dà tíng kuí duō shì

 对 大 廷, 魁 多 士。

 bǐ jì chéng zhòng chēng yì

 彼 既 成, 众 称 异。

 ěr xiǎo shēng yí lì zhì

 尔 小 生, 宜 立 志。

 yíng bā suì néng yǒng shī

 莹 八 岁, 能 咏 诗。

 mì qī suì néng fù qí

 泌 七 岁, 能 赋 棋。

 bǐ yǐng wù rén chēng qí

 彼 颖 悟, 人 称 奇。

 ěr yòu xué dāng xiào zhī

 尔 幼 学, 当 效 之。

 cài wén jī néng biàn qín

 蔡 文 姬, 能 辨 琴。

 xiè dào yùn néng yǒng yín

 谢 道 韫, 能 咏 吟。

 bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

 彼 女 子, 且 聪 敏。

 ěr nán zǐ dāng zì jǐng

 尔 男 子, 当 自 警。

 táng liú yàn fāng qī suì

 唐 刘 晏, 方 七 岁。

 jǔ shén tóng zuò zhèng zì

 举 神 童, 作 正 字。

 bǐ suī yòu shēn yǐ shì

 彼 虽 幼, 身 已 仕。

 ěr yòu xué miǎn ér zhì

 尔 幼 学, 勉 而 致。

 yǒu wéi zhě yì ruò shì

 有 为 者, 亦 若 是。

 quǎn shǒu yè jī sī chén

 犬 守 夜, 鸡 司 晨。

 gǒu bù xué hé wéi rén

 苟 不 学, 曷 为 人。

 cán tǔ sī fēng niàng mì

 蚕 吐 丝, 蜂 酿 蜜。

 rén bù xué bù rú wù

 人 不 学, 不 如 物。

 yòu ér xué zhuàng ér xíng

 幼 而 学, 壮 而 行。

 shàng zhì jūn xià zé mín

 上 致 君, 下 泽 民。

 yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

 扬 名 声, 显 父 母。

 guāng yú qián yù yú hòu

 光 于 前, 裕 于 后。

 rén yí zǐ jīn mǎn yíng

 人 遗 子, 金 满 赢。

 wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

 我 教 子, 惟 一 经。

 qín yǒu gōng xì wú yì

 勤 有 功, 戏 无 益。

 jiè zhī zāi yí miǎn lì

 戒 之 哉, 宜 勉 力。

【三字经拼音全文】相关文章:

三字经全文拼音08-24

带拼音的《三字经》全文07-22

三字经拼音版全文02-14

三字经全文带拼音精选08-27

《三字经》全文解释及拼音11-30

全文带拼音的三字经09-20

带拼音的三字经全文10-19

带拼音《三字经》全文10-29

三字经全文带拼音08-11