欢迎来到原中小学教育资源网!

一年级语文知识《汉语拼音音节表》

时间:2018-06-02 12:46:44 汉语拼音 我要投稿

一年级语文知识《汉语拼音音节表》

 b:ba,bo,bai,bei,bao,ban,ben,bang,beng,bi,bie,biao,bian,bin,bing,bu

一年级语文知识《汉语拼音音节表》

 p:pa,po,pai,pao,pou,pan,pen,pang,peng,pi,pie,piao,pian,pin,ping,pu

 m:ma,mo,me,mai,mao,mou,man,men,mang,meng,mi,mie,miao,miu,mian,min,ming,mu

 f:fa,fo,fei,fou,fan,fen,fang,feng,fu

 d:da,de,dai,dei,dao,dou,dan,dang,deng,di,die,diao,diu,dian,ding,du

 t:ta,te,tai,tao,tou,tan,tang,teng,ti,tie,tiao,tian,ting,tu

 n:na,nai,nei,nao,nen,nong,nang,neng,ni,nie,niao,niu,nian,nin,niang,ning,nu

 l:la,le,lai,lei,lao,lou,lan,lang,leng,li,lai,lie,liao,liu,lian,lin,liang,ling,lu

 g:ga,ge,gai,gei,gao,gou,gan,gen,gang,geng,gu

 k:ka,ke,kai,kou,kan,ken,kang,keng,ku

 h:ha,he,hai,hei,hao,hou,hen,hang,heng,hu

 j:ji,jia,jie,jiao,jiu,jian,jin,jiang,jing,ju

 q:qi,qia,qie,qiao,qiu,qian,qin,qiang,qing,qu

 x:xi,xia,xie,xiao,xiu,xian,xin,xiang,xing,xu

 zh:zha,zhe,zhi,zhai,zhao,zhou,zhan,zhen,zhang,zheng,zhu,zhua,zhuan,zhuang

 ch:cha,che,chi,chai,chou,chan,chen,chang,cheng,chu,chuan,chuang

 sh:sha,she,shi,shai,shao,shou,shan,shen,shang,sheng,shu,shua,shuan,shuang

 r:re,ri,rao,rou,ran,ren,rang,reng,ru

 z:za,ze,zi,zai,zao,zou,zang,zeng,zu

 c:ca,ce,ci,cai,cao,cou,can,cen,cang,ceng,cu

 s:sa,se,si,sai,sao,sou,san,sen,sang,seng,su

 y:ya,yao,you,yan,yang,yu,ye,yue,yuan,yi,yin,yun,ying

 w:wa,wo,wai,wei,wan,wen,wang,weng,wu

【一年级语文知识《汉语拼音音节表》】相关文章:

1.一年级汉语拼音音节表

2.汉语拼音音节表

3.现代汉语拼音常用音节表

4.小学汉语拼音常音节表

5.小学汉语拼音常用音节表

6.汉语拼音三拼音节表

7.汉语拼音400音节表

8.汉语拼音的音节表