欢迎来到原中小学教育资源网!

汉语拼音的音节表

时间:2017-11-14 15:37:19 汉语拼音 我要投稿

汉语拼音的音节表

 一个汉字就是一个音节,声母是音节开头的辅音,韵母是音节中声母后面的部分。下面给大家介绍汉语拼音的'音节表,欢迎阅读!

汉语拼音的音节表

 b:ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing

 p:pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping

 m:ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming

 f:fa fo fei fou fan fen fang feng

 d:da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding

 t:ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting

 n:na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning

 l:la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling

 g:ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng

 k:ka ke kai kou kan ken kang keng

 h:ha he hai hei hao hou hen hang heng

 j:ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing

 q:qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing

 x:xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing

 zh:zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng

 ch:cha che chi chai chou chan chen chang cheng

 sh:sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng

 r:re ri rao rou ran ren rang reng

 z:za ze zi zai zao zou zang zeng

 c:ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng

 s:sa se si sai sao sou san sen sang seng

 y:ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying

 w:wa wo wai wei wan wen wang weng wu

【汉语拼音的音节表】相关文章:

1.汉语拼音音节表

2.现代汉语拼音常用音节表

3.小学汉语拼音常音节表

4.小学汉语拼音常用音节表

5.汉语拼音三拼音节表

6.汉语拼音400音节表

7.汉语拼音音序和音节表

8.汉语拼音直呼音节表