欢迎来到原中小学教育资源网!

荀子劝学拼音版

汉语拼音 时间:2018-04-11 我要投稿
【www.ruiwen.com - 汉语拼音】

 【文章导读】荀子认为人性本恶,除恶向善则须靠礼仪矫正,因而特别重视后天的学习。“性恶论”是荀子社会政治思想的出发点,其著作开篇即是“子曰:‘学而时习之,不亦说乎!下面是小编为您整理的 荀子劝学拼音版,供您参考和借鉴。

 荀子劝学拼音版

 君子曰(jūnzǐyuē):学不可以已(xuébùkěyǐyǐ).青(qīng)、取之于蓝(qǔzhīyúlán),而青于蓝(érqīngyúlán);冰(bīng)、水为之(shuǐwéizhī),而寒于水(érhányúshuǐ).木直中绳(mùzhízhōngshéng),輮以为轮(róuyǐwéilún),其曲中规(qíqǔzhōngguī),虽有槁暴(suīyǒugǎobào),不复挺者(bùfùtǐngzhě),輮使之然也(róushǐzhīrányě).故木受绳则直(gùmùshòushéngzézhí),金就砺则利(jīnjiùlìzélì),君子博学而日参省乎己(jūnzǐbóxuéérrìcānshěnghūjǐ),则知明而行无过矣(zézhīmíngérxíngwúguòyǐ).

 吾尝终日而思矣(wúchángzhōngrìérsīyǐ),不如须臾之所学也(bùrúxūyúzhīsuǒxuéyě).吾尝跂而望矣(wúchángqíérwàngyǐ),不如登高之博见也(bùrúdēnggāozhībójiànyě).登高而招(dēnggāoérzhāo),臂非加长也(bìfēijiāchángyě),而见者远(érjiànzhěyuǎn);顺风而呼(shùnfēngérhū),声非加疾也(shēngfēijiājíyě),而闻者彰(érwénzhězhāng).假舆马者(jiǎyúmǎzhě),非利足也(fēilìzúyě),而致千里(érzhìqiānlǐ);假舟楫者(jiǎzhōujízhě),非能水也(fēinéngshuǐyě),而绝江河(érjuéjiānghé).君子生非异也(jūnzǐshēngfēiyìyě),善假于物也(shànjiǎyúwùyě).

 积土成山(jītǔchéngshān),风雨兴焉(fēngyǔxìngyān);积水成渊(jīshuǐchéngyuān),蛟龙生焉(jiāolóngshēngyān);积善成德(jīshànchéngdé),而神明自得(érshénmíngzìdé),圣心备焉(shèngxīnbèiyān).故不积跬步(gùbújīkuǐbù),无以致千里(wúyǐzhìqiānlǐ);不积小流(bújīxiǎoliú),无以成江海(wúyǐchéngjiānghǎi).骐骥一跃(qíjìyīyuè),不能十步(bùnéngshíbù);驽马十驾(númǎshíjià),功在不舍(gōngzàibúshě).锲而舍之(qièérshězhī),朽木不折(xiǔmùbúzhé);锲而不舍(qièérbùshě),金石可镂(jīnshíkělòu).蚓无爪牙之利(yǐnwúzhǎoyázhīlì),筋骨之强(jīngǔzhīqiáng),上食埃土(shàngshíāitǔ),下饮黄泉(xiàyǐnhuángquán),用(yòng)心(xīn)一(yī)也(yě).蟹(xiè)六(liù)跪(guì)而(ér)二(èr)螯(áo),非(fēi)蛇(shé)鳝(shàn)之(zhī)穴(xué),无(wú)可(kě)寄(jì)托(tuō)者(zhě),用(yòng)心(xīn)躁(zào)也(yě).

 劝学赏析:

 荀子的文章,和其他先秦诸子的哲理散文一样,也是独具风格的。它既不像《老子》那样,用正反相成、矛盾统一的辩证法思想贯穿始终;也不像《墨子》那样,用严密、周详的形式逻辑进行推理;既不像《庄子》那样,海阔天空、神思飞越,富有浪漫主义色彩;也不像《孟子》那样,语言犀利、气势磅礴,具有雄辩家的特点。他是在老老实实地讲述道理。他的文章朴实浑厚、详尽严谨,句式比较整齐,而且擅长用多样化的比喻阐明深刻道理。这一切构成了荀子文章的特色。有人曾将《荀子》一书概括为“学者之文”,这是十分恰当的评论。

 《劝学》是荀子的代表作品,也是《荀子》一书开宗明义的第一篇。全文共由两大部分组成:前一部分,论述学习的重要性;后一部分,论述学习的步骤、内容、途径等有关问题;而以“学不可以已”作为贯穿全文的中心思想。从《劝学》前面部分节选的几个片段,解放后一直被选为中学语文教材,是经得起时间考验的传统名篇之一。

 《劝学》各段的条理十分清楚,基本上是每段阐述一个具体问题。而且总在文字的开头、结尾部分作出明确的交代。例如,文章的第一句写道:“君子曰:学不可以已。”这既是全文的一个中心论题,也是第一段所要开始阐述的内容。而在段的结尾部分则归结道:“君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。”这就明确而有力地照应首句,收束了上文,并且清楚地点明了该段的中心思想。又如第二小段,先用“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也”,来说明个人独自冥思苦想远不如学习有益。而在列举了“登高而招”“顺风而呼”“假舆马”“假舟楫”等几个生活中十分常见而又极有说服力的比喻后,有力地小结道:“君子生(性)非异也,善假于物也。”在这里,荀子从他的“性恶论”观点出发,指出君子的天性也是恶的,其所以不同于众人,就在于他善于向良师益友学习嘉言懿行,以改变自己的不良天性。这个“物”字就从“舟楫”“舆马”之类,变成了学习的内容,文字也就逐渐深化了。这里举的两个例子,都是首尾相互照应的,也有一些段落,只在段首揭示该段中心,或者只在段末予以适当概括。总之,目的相同而方式则并不死板。先秦诸子的哲理散文,一般都比较难读,荀子这种谨严、朴实的写作方法,对帮助读者掌握各段文章的基本内容,是十分有效的。

 在说理文中,巧妙地运用大量比喻进行论述,这是《劝学》另一个十分突出的特点。有时作品集中了好些并列的比喻,从同一角度反复地说明问题。这种手法,在修辞上叫做“博喻”,不过一般大都是用来辅助景物描写。而荀子作品中的博喻都是用来说明事理。

 有时作者又采用对比的方法,将两种相反的情况组织在一起,形成鲜明对照,以增强文字的说服力。例如,在强调学习必须持之以恒、用心专一时,他不但用了一些并列的比喻,也用了好些相反相成的比喻,他列举了“骐骥一跃 ,不能十步”和“驽马十驾,功在不舍”;“锲而舍之,朽木不折”和“锲而不舍,金石可镂”;以及“无爪牙之利,筋骨之强”的蚯蚓,竟能在地下来去自如,而“六跪而二螯”的螃蟹,却连一个容身的小洞也掘不好。这就表明,“积”与“不积”所产生的效果是截然相反的。在荀子哲学思想中,“积”字是一个重要观点。荀子认为,要学有所成,必须坚持不懈地进行积累。一个人长期耕田(“积耨耕”),就会成为农夫,长期砍砍削削(“积斲削”),就会成为工匠;长期贩卖货物(“积反货”),就会成为商贾;长期学习礼义(“积礼义”) ,就会成为君子;圣人也只不过是“人之所积”。这就好像越人安越,夏(中原)人安夏那样,习惯成自然而已。了解了荀子这一思想观点的重要意义,我们就不难懂得,他为什么要费那么大的力气,选择那么多比喻,不惮烦地对读者进行谆谆教导。

 最值得注意的是,作者还善于通过比喻,将议论逐步引向深入。忽视了这一特点,我们就会被众多的比喻弄得眼花缭乱,而理不清文字的脉络。

热门文章