四年级上册看拼音写词语(第一单元) 小学语文四年级上册 知识点专题训练 苏教版 试题下载

发布时间:2016-4-28 编辑:互联网 手机版

试题预览

四年级上册看拼音写词语(第一单元)

                         班级          姓名          成绩       

chónɡ ɡāo   biān zhī    jìn tòu     yí xiànɡ    xīn láo 

(         )  (         )  (         )  (         )  (         )

chuànɡ zào   zhì huì     sù zào    zhāo xiá   zhù yuàn 

(         )   (         )   (       )   (        )   (         )

bō tāo   yǒnɡ qǐ   zhuó zhuànɡ   zhōnɡ xīn   dàn yuàn 

(      )  (       )    (          )    (         )   (         )

zuò ɡuān   ɡuān shǎnɡ   pǐn chánɡ   niànɡ zào   kuān wèi 

(         )  (         )   (         )   (         )  (         )

mán yuàn    ɡuì zǐ   pínɡ ɡuǒ   zǐ páo   fán nǎo 

(        )   (       )   (        )   (      )   (       )

jiǔ ɡē   róu rèn   shū zi   zhào yào    shū lǐ   yǎn zhēnɡ zhēnɡ 

(     )  (       )  (      )  (         )  (       )   (              )

qínɡ bú zì jīn   dì běi tiān nán   qū zhǐ kě shǔ 

(              )   (              )   (              ) 

xīn xù bù nínɡ   shǒu zú qínɡ shēn   xínɡ yǐnɡ bù lí 

(              )   (                 )   (                ) 

bēi huān lí hé   yīn qínɡ yuán quē   shí quán shí měi 

(              )   (                 )   (                )  

ɡè bèn dōnɡ xī   yánɡ chánɡ xiǎo lù   jǐnɡ jǐnɡ yǒu tiáo 

(              )   (                 )   (                ) 

wén sī mǐn jié   cōnɡ mínɡ ɡuò rén   qīnɡ chū yú lán 

(              )   (                 )   (                )  

yì mínɡ jīnɡ rén   táo lǐ zhēnɡ yán   hòu jì yǒu rén 

(              )      (              )   (                )  

shí nián shù mù ,  bǎi nián shù rén 

(                                  )  

订正: