岳阳楼记注音版

时间:2022-03-17 15:45:08 岳阳楼记 我要投稿
 • 相关推荐

岳阳楼记注音版

 《岳阳楼记》是北宋文学家范仲淹于庆历六年九月十五日(1046年10月17日)应至交好友岳州知州滕宗谅之请为重修岳阳楼而创作的一篇散文,以下是小编为大家整理的岳阳楼记注音版,希望对你有所帮助!

岳阳楼记注音版

 岳阳楼记(注音版)

 fānzhōngyán

 范 仲 淹

 qìng lì sì nián chūn ,téng zǐ jīng zhé shǒu bā líng jùn 。yuè míng nián,zhèng tōngrén hé,bǎi fèi jù xīng,nǎi

 庆 历 四 年 春 , 滕 子 京 谪 守 巴 陵 郡。 越 明 年 ,政 通 人 和,百 废 具 兴 ,乃

 chóngxiū yuè yáng lóu , zēng qí jiù zhì ,kè táng xián jīn rén shī fù yúqíshàng,shǔyǔzuòwén yǐ jì zhī 。

 重 修 岳 阳 楼 , 增 其 旧 制,刻 唐 贤 今 人 诗赋于其 上 ,属 予作 文 以 记 之 。

 yǔ guānfū bā líng shèngzhuàng ,zài dòng tíng yī hú 。xián yuǎn shān ,tūn chgjiāng ,hào hào shāngshāng,

 予 观 夫 巴 陵 胜 状,在 洞 庭 一湖。 衔 远 山 ,吞 长江 浩 浩 汤 汤,

 hèngwújì yá ;zhāo huī xī yīn ,qì xiàng wànqiān ;cǐ zé yuè yáng lóu zhī dàguānyě ,qián rén zhī shù bèi yǐ 。rán

 横 无际 涯 ;朝 晖 夕 阴 ,气 象 万 千; 此 则 岳 阳 楼 之 大 观 也, 前 人 之 述备矣 。然

 zé běi tōngwū xiá ,nánjí xiāo xiāng ,qiān kè sāo rén ,duō huìyúcǐ ,lǎn wù zhī qíng ,déwúyì hū?

 则 北 通 巫 峡,南 极潇 湘 , 迁 客 骚 人, 多 会于此,览 物 之 情 , 得无异乎?

 ruòfúyín yǔfēi fēi ,lián yuè bùkāi ;yīn fēng nù háo,zhuó làngpáikōng;rìxīng yǐn yào ,shān yuè qián

 若 夫霪 雨霏霏, 连 月 不开; 阴 风 怒 号 , 浊 浪 排 空;日星 隐 耀 ,山 岳 潜

 xíng ;shāng lǚ bùxíng,qiáng qīng jí cuī ;bómù míng míng,hǔ xiào yuán tí ;dēng sī lóu yě ,zé yǒu qù guó huái xiāng,

 形 ; 商 旅不 行, 樯 倾楫 摧; 薄暮 冥 冥, 虎 啸 猿啼 ; 登 斯 楼也,则 有 去 国 怀 乡,

 yōu chán wèi jī ,mǎn mù xiāo rán ,gǎn jí ér bēi zhě yǐ!

 忧 谗 畏讥, 满 目 萧 然, 感极 而 悲 者 矣!

 zhì ruòchūn hé jǐng míng ,bō lán bù jīng ,shàngxià tiān guāng ,yībì wànqǐng;shā ōu xiáng jí ,jǐn lín yóu

 至 若 春 和景 明 ,波 澜不 惊 , 上 下天 光,一碧 万 顷 ;沙 鸥 翔集,锦鳞 游

 yǒng ,àn zhǐ tīng lán ,yù yù qīng qīng 。ér huò chángyān yīkōng,hào yuèqiān lǐ ,fú guāng yuè jīn ,jìng yǐng shěn

 泳 , 岸 芷汀 兰 ,郁 郁 青 青。 而 或 长 烟 一 空,皓 月千 里 ,浮 光 跃金 , 静影 沈

 bì ,yú gē hù dá,cǐ lèhé jí ! dēng sī lóu yě ,zé yǒu xīn kuàng shēnyí ,chǒng rǔ jié wàng 、bǎjiǔ lín fēng ,qíxǐ

 璧 ,渔 歌 互答,此乐何 极 ! 登 斯 楼也, 则 有 心 旷 神怡 , 宠 辱 皆 忘 、把酒临 风 ,其喜

 yáng yáng zhě yǐ !

 洋 洋 者 矣 !

 jiē fū! yǔcháng qiú gǔ rén rén zhī xīn ,huò yì èr zhě zhī wéi,hé zāi ?bùyǐ wù xǐ ,bùyǐ jǐbēi ,jū miào

 嗟夫! 予 尝 求 古 仁人 之 心,或 异 二 者之 为,何 哉?不以 物 喜,不以己悲,居 庙

 táng zhī gāo ,zé yōu qímín ;chǔjiāng hú zhī yuǎn ,zé yōuqíjūn 。shì jìn yì yōu ,tuì yì yōu ;rán zé hé shí ér lè

 堂 之 高, 则 忧 其民; 处 江湖 之 远 ,则 忧其君 。是 进亦 忧 ,退 亦 忧;然 则 何 时而乐

 yé?qíbì yuē :“xiān tiān xià zhī yōu ér yōu ,hòu tiānxià zhī yuèér lèyǐ !” yī!wēi sī rén ,wú shuíyǔguī !

 耶?其必 曰:“ 先 天 下之 忧 而 忧 ,后 天 下 之乐而乐矣 !” 噫!微 斯 人 ,吾 谁 与归 !

 shí liùniánjiǔ yuèshí wǔ rì。

 时 六年九 月十 五日。

 翻译:

 庆历四年(1044年)的春天,滕子京降职到岳州做太守。到了第二年,政事顺利,百姓和乐,很多长年荒废的事业又重新兴办起来了。还重新修建了岳阳楼,扩大它旧有的规模,还在上面刻上唐代贤人和当代人的诗赋,(滕子京)并嘱咐(我)写一篇文章用来记述这件事。

 我看那巴陵郡的美丽的景色,集中在洞庭湖上。洞庭湖连接着远处的群山,吞吐长江的江水,水波浩荡,宽阔无边。或早或晚(一天里)时阴时晴,景象千变万化。这就是岳阳楼的雄伟景象。前人对它的描述已经很详尽了。然而,因为这里往北面通向巫峡,南面直到潇水、湘水,被降职远调的官吏和南来北往的诗人,大多在这里聚会。(他们)看了自然景物而触发的感情,大概会有所不同吧?

 如果遇上阴雨连绵繁密,有时连着整个月没有晴天,寒风怒吼,浊浪冲天,太阳和星星隐藏了光辉,山岳隐没了形体;商人和旅客无法通行,桅杆倒下,船桨折断;傍晚天色昏暗,虎在长啸,猿在哀啼。(此时)登上岳阳楼,就会产生离开国都,怀念家乡,担心(人家)说坏话,惧怕批评指责的感觉,满眼是萧条的景象,感慨悲伤到极点啊。

 至于春风和煦,阳光明媚的日子,湖面风平浪静,天色湖光相接,一片碧绿,广阔无际;沙鸥时而飞翔,时而停歇,美丽的鱼儿在湖中游来游去;湖岸上的小草和沙洲上的兰花,香气浓郁,草木茂盛。而有时大片烟雾完全消散,皎洁的月光一泻千里,(月光照耀下的)水波闪耀着金光;无风时静静的月影好似沉入水中的玉璧,渔夫的歌声一唱一和,这样的乐趣哪有穷尽!(此时)登上岳阳楼,就会有心胸开阔,精神愉悦,忘却荣辱得失,举起酒杯面对和风,喜气洋洋的感觉!

 唉!我曾经探求过古时品德高尚的人的思想,或许不同于(以上)两种心情,这是为什么呢?他们不因为外物的好坏和个人的得失而或喜或悲;在朝廷作官的人为百姓担忧;不在朝廷作官的人为君王担忧。这样在朝为官也担忧,在野为民也担忧。既然这样,那么,什么时候才快乐呢?那一定要说“在天下人忧虑之前先忧虑,在天下人快乐之后再快乐”吧?唉!(如果)没有这种人,我同谁一道呢?

 写于庆历六年(1046年)九月十五日。

 【拓展内容】

 《岳阳楼记》赏析

 《岳阳楼记》全文有三百六十八字,共六段。

 文章开头即切入正题,叙述事情的本末缘起。以“庆历四年春”点明时间起笔,格调庄重雅正;说滕子京为“谪守”,已暗喻对仕途沉浮的悲慨,为后文抒情设伏。下面仅用“政通人和,百废具兴”八个字,写出滕子京的政绩,引出重修岳阳楼和作记一事,为全篇文字的导引。

 第二段,格调振起,情辞激昂。先总说“巴陵胜状,在洞庭一湖”,设定下文写景范围。以下衔远山,吞长江寥寥数语,写尽洞庭湖之大观胜概。一“衔”一“吞”,有气势。“浩浩汤汤,横无际涯”,极言水波壮阔;“朝晖夕阴,气象万千”,概说阴晴变化,简练而又生动。前四句从空间角度,后两句从时间角度,写尽了洞庭湖的壮观景象。“前人之述备矣”一句承前启后,并回应前文“唐贤今人诗赋”一语。这句话既是谦虚,也暗含转机,经“然则”一转,引出新的意境,由单纯写景,到以情景交融的笔法来写“迁客骚人”的“览物之情”,从而构出全文的主体。

 三、四两段是两个排比段,并行而下,一悲一喜,一暗一明,像两股不同的情感之流,传达出景与情互相感应的两种截然相反的人生情境。

 第三段写览物而悲者。以“若夫”起笔,意味深长。这是一个引发议论的词,又表明了虚拟的情调,而这种虚拟又是对无数实境的浓缩、提炼和升华,颇有典型意义。“若夫”以下描写了一种悲凉的情境,由天气的恶劣写到人心的凄楚。这里用四字短句,层层渲染,渐次铺叙。淫雨、阴风、浊浪构成了主景,不但使日星无光,山岳藏形,也使商旅不前;或又值暮色沉沉、“虎啸猿啼”之际,令过往的“迁客骚人”有“去国怀乡”之慨、“忧谗畏讥”之惧、“感极而悲”之情。

 第四段写览物而喜者。以“至若”领起,打开了一个阳光灿烂的画面。“至若”尽管也是列举性的语气,但从音节上已变得高亢嘹亮,格调上已变得明快有力。下面的描写,虽然仍为四字短句,色调却为之一变,绘出春风和畅、景色明丽、水天一碧的良辰美景。更有鸥鸟在自由翱翔,鱼儿在欢快游荡,连无知的水草兰花也充满活力。作者以极为简练的笔墨,描摹出一幅湖光春色图,读之如在眼前。值得注意的是,这一段的句式、节奏与上一段大体相仿,却也另有变奏。“而或”一句就进一步扩展了意境,增强了叠加咏叹的意味,把“喜洋洋”的气氛推向高潮,而“登斯楼也”的心境也变成了“宠辱偕忘”的`超脱和“把酒临风”的挥洒自如。

 第五段是全篇的重心,以“嗟夫”开启,兼有抒情和议论的意味。作者在列举了悲喜两种情境后,笔调突然激扬,道出了超乎这两者之上的一种更高的理想境界,那就是“不以物喜,不以己悲”。感物而动,因物悲喜虽然是人之常情,但并不是做人的最高境界。古代的仁人,就有坚定的意志,不为外界条件的变化动摇。无论是“居庙堂之高”还是“处江湖之远”,忧国忧民之心不改,“进亦忧,退亦忧”。这似乎有悖于常理,有些不可思议。作者也就此拟出一问一答,假托古圣立言,发出了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的誓言,曲终奏雅,点明了全篇的主旨。“噫!微斯人,吾谁与归”一句结语,“如怨如慕,如泣如诉”,悲凉慷慨,一往情深,令人感喟。文章最后标明写作时间,与篇首照应。

 本文表现作者虽身居江湖,心忧国事,虽遭迫害,仍不放弃理想的顽强意志,同时,也是对被贬战友的鼓励和安慰。《岳阳楼记》的著名,是因为它的思想境界崇高。和它同时的另一位文学家欧阳修在为他写的碑文中说,他从小就有志于天下,常自诵曰:“士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐也。”可见《岳阳楼记》末尾所说的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,是范仲淹一生行为的准则。孟子说:“达则兼善天下,穷则独善其身”。这已成为封建时代许多士大夫的信条。范仲淹写这篇文章的时候正贬官在外,“处江湖之远”,本来可以采取独善其身的态度,落得清闲快乐,但他提出正直的士大夫应立身行一的准则,认为个人的荣辱升迁应置之度外,“不以物喜,不以己悲”要“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,勉励自己和朋友,这是难能可贵的。这两句话所体现的精神,那种吃苦在前,享乐在后的品质,无疑仍有教育意义

【岳阳楼记注音版】相关文章:

饮酒陶渊明注音版10-31

陶渊明饮酒注音版07-09

地藏经注音版02-21

苏幕遮范仲淹注音版03-02

采薇课文注音版08-26

韩愈的师说注音版10-29

山行杜牧注音版11-01

浪淘沙刘禹锡注音版11-05

刘禹锡《浪淘沙》注音版07-30

金刚经注音版08-25