三字经新版全文带拼音

时间:2023-10-25 09:04:38 晓丽 三字经 我要投稿

三字经新版全文带拼音

 《三字经》是中华民族珍贵的文化遗产,它短小精悍、琅琅上口,千百年来,家喻户晓。下面,小编为大家分享三字经新版全文带拼音,希望对大家有所帮助!

三字经新版全文带拼音

 周 武 王 , 始 诛 纣。

 bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

 八 百 载 , 最 长 久。

 zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

 周 辙 东 , 王 纲 坠。

 Chěng gān gē shàng yóu shuì

 逞 干 戈 , 尚 游 说。

 shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

 始 春 秋 , 终 战 国。

 wǔ bà qiáng qī xióng chū

 五 霸 强 , 七 雄 出。

 yíng qín shì shǐ jiān bìng

 嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

 chuán èr shì chǔ hàn zhēng

 传 二 世 , 楚 汉 争。

 gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

 高 祖 兴 , 汉 业 建。

 zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

 至 孝 平 , 王 莽 篡。

 guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

 光 武 兴 , 为 东 汉。

 sì bǎi nián zhōng yú xiàn

 四 百 年 , 终 于 献。

 wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

 魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。

 hào sān guó qì liǎng jìn

 号 三 国 , 迄 两 晋。

 song qí jì liáng chén chéng

 宋 齐 继 , 梁 陈 承。

 wéi nán cháo dū jīn líng

 为 南 朝 , 都 金 陵。

 běi yuán wèi fēn dōng xi

 北 元 魏 , 分 东 西。

 yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

 宇 文 周 , 与 高 齐。

 dài zhì suí yì tǔ yǔ

 迨 至 隋 , 一 土 宇。

 bú zài chuan shī tǒng xù

 不 再 传 , 失 统 绪。

 táng gāo zǔ qǐ yì shī

 唐 高 祖 , 起 义 师。

 chú suí luàn chuàng guó jī

 除 隋 乱 , 创 国 基。

 èr shí chuán sān bǎi zǎi

 二 十 传 , 三 百 载。

 liáng miè zhī guó nǎi gǎi

 梁 灭 之 , 国 乃 改。

 liáng táng jìn jí hàn zhōu

 梁 唐 晋 , 及 汉 周。

 chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

 称 五 代 , 皆 有 由。

 yán sòng xīng shòu zhōu shàn

 炎 宋 兴 , 受 周 禅。

 shí bā chuán nán běi hùn

 十 八 传 , 南 北 混。

 liáo yǔ jīn dì hào fēn

 辽 与 金 , 帝 号 纷。

 dài miè liáo sòng yóu cún

 迨 灭 辽 , 宋 犹 存。

 zhì yuán xīng jīn xù xiē

 至 元 兴 , 金 绪

 zhì yuán xīng jīn xù xiē

 至 元 兴 , 金 绪 歇。

 yǒu sòng shì yì tong miè

 有 宋 世 , 一 同 灭。

 bìng zhōng guó jiān róng dí

 并 中 国 , 兼 戎 狄。

 míng tài zǔ jiǔ qīn shī

 明 太 祖 , 久 亲 师。

 chuán jiàn wén fāng sì sì

 传 建 文 , 方 四 祀。

 qiān běi jīng yǒng lè sì

 迁 北 京 , 永 乐 嗣。

 dài chóng zhēn méi shān shì

 迨 崇 祯 , 煤 山 逝。

 qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

 清 太 祖 , 膺 景 命。

 jìng sì fāng kè dà dìng

 靖 四 方 , 克 大 定。

 zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

 至 宣 统 , 乃 大 同。

 shí èr shì qīng zuò zhōng

 十 二 世 , 清 祚 终。

 dú shǐ zhě kǎo shí lù

 读 史 者 , 考 实 录。

 tōng gǔ jīn ruò qīn mù

 通 古 今 , 若 亲 目。

 kǒu ér song xīn ér wéi

 口 而 诵 , 心 而 维。

 cháo yú sī xī yú sī

 朝 于 斯 , 夕 于 斯。

 xī zhòng ní shī xiàng tuó

 昔 仲 尼 , 师 项 橐。

 gǔ shèng xián shàng qín xué

 古 圣 贤 , 尚 勤 学。

 zhào zhōng ling dú lǔ lún

 赵 中 令 , 读 鲁 论。

 bǐ jì shì xué qiě qín

 彼 既 仕 , 学 且 勤。

 pī pú biān xiāo zhú jiǎn

 披 蒲 编 , 削 竹 简。

 bǐ wú shū qiě zhī miǎn

 彼 无 书 , 且 知 勉。

 tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

 头 悬 梁 , 锥 刺 股。

 bǐ bú jiào zì qín kǔ

 彼 不 教 , 自 勤 苦。

 rú náng yíng rú yìng xuě

 如 囊 萤 , 如 映 雪。

 jiā suī pín xué bú chuò

 家 虽 贫 , 学 不 辍。

 rú fù xīn rú guà jiǎo

 如 负 薪 , 如 挂 角。

 shēn suī láo yóu kǔ zhuó

 身 虽 劳 , 犹 苦 卓。

 sū lǎo quán èr shí qī

 苏 老 泉 , 二 十 七。

 shǐ fā fèn dú shū jí

 始 发 奋 , 读 书 籍。

 bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

 彼 既 老 , 犹 悔 迟。

 ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

 尔 小 生 , 宜 早 思。

 ruò liáng hào bā shí èr

 若 梁 灏 , 八 十 二。

 duì dà tíng kuí duō shì

 对 大 廷 , 魁 多 士。

 bǐ jì chéng zhòng chēng yì

 彼 既 成 , 众 称 异。

 ěr xiǎo shēng yí lì zhì

 尔 小 生 , 宜 立 志。

 yíng bā suì néng yǒng shī

 莹 八 岁 , 能 咏 诗。

 mì qī suì néng fù qí

 泌 七 岁 , 能 赋 棋。

 bǐ yǐng wù rén chēng qí

 彼 颖 悟 , 人 称 奇。

 ěr yòu xué dāng xiào zhī

 尔 幼 学 , 当 效 之。

 cài wén jī néng biàn qín

 蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

 xiè dào yùn néng yǒng yín

 谢 道 韫 , 能 咏 吟。

 bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

 彼 女 子 , 且 聪 敏。

 ěr nán zǐ dāng zì jǐng

 尔 男 子 , 当 自 警。

 táng liú yàn fāng qī suì

 唐 刘 晏 , 方 七 岁。

 jǔ shén tóng zuò zhèng zì

 举 神 童 , 作 正 字。

 bǐ suī yòu shēn yǐ shì

 彼 虽 幼 , 身 已 仕。

 ěr yòu xué miǎn ér zhì

 尔 幼 学 , 勉 而 致。

 yǒu wéi zhě yì ruò shì

 有 为 者 , 亦 若 是。

 quǎn shǒu yè jī sī chén

 犬 守 夜 , 鸡 司 晨。

 gǒu bù xué hé wéi rén

 苟 不 学 , 曷 为 人。

 cán tǔ sī fēng niàng mì

 蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。

 rén bù xué bù rú wù

 人 不 学 , 不 如 物。

 yòu ér xué zhuàng ér xíng

 幼 而 学 , 壮 而 行。

 shàng zhì jūn xià zé mín

 上 致 君 , 下 泽 民。

 yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

 扬 名 声 , 显 父 母。

 guāng yú qián yù yú hòu

 光 于 前 , 裕 于 后。

 rén yí zǐ jīn mǎn yíng

 人 遗 子 , 金 满 赢。

 wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

 我 教 子 , 惟 一 经。

 qín yǒu gōng xì wú yì

 勤 有 功 , 戏 无 益。

 jiè zhī zāi yí miǎn lì

 戒 之 哉 , 宜 勉 力。

【三字经新版全文带拼音】相关文章:

新版三字经全文带拼音05-15

新版三字经全文带拼音解释04-13

三字经全文带拼音05-06

全文带拼音的三字经05-24

三字经全文带拼音精选05-13

带拼音三字经全文07-18

带拼音的《三字经》全文07-22

带拼音的三字经全文10-19

三字经全文带拼音04-21