儿童三字经全文带拼音

时间:2022-01-18 15:24:26 三字经 我要投稿

儿童三字经全文带拼音

 《三字经》,是中国的传统启蒙教材,在中国古代经典当中,《三字经》是最浅显易懂的读本之一。接下来小编搜集了儿童三字经全文带拼音,欢迎查看,仅供大家参考。

儿童三字经全文带拼音

 儿童三字经全文带拼音1

 人之初,性本善, 

 性相近 ,习相远 ,

 苟不教 性乃迁,

 教之道, 贵以专,

 昔孟母 ,择邻处 ,

 子不学,断机杼 ,

 窦燕山 ,有义方 ,

 教五子来名俱扬,

 养不教来父之过,

 教不严来师之惰 ,

 子不学来非所宜,

 幼不学来老何为,

 玉不琢呀不成器 ,

 人不学来不知义。

 人之初呀性本善,

 性相近 ,习相远 ,

 苟不教 性乃迁,

 教之道, 贵以专,

 昔孟母 ,择邻处 ,

 子不学,断机杼 ,

 窦燕山 ,有义方 ,

 教五子来名俱扬,

 养不教来父之过,

 教不严来师之惰 ,

 子不学来非所宜,

 幼不学来老何为,

 玉不琢呀不成器 ,

 人不学来不知义。

 儿童三字经全文带拼音2

 《三字经》全文带拼音

 rén zhī chū xìng běn shàn xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

 人之初 性本善 性相近 习相远

 gǒu bú jiào xìng nǎi qiān jiào zhī dào guì yǐ zhuān

 苟不教 性乃迁 教之道 贵以专

 xī mèng mǔ zé lín chǔ zǐ bù xué duàn jī zhù

 昔孟母 择邻处 子不学 断机杼

 du yān shān yǒu yì fāng jiāo wǔ zǐ míng jù yáng

 窦燕山 有义方 教五子 名俱扬

 yǎng bú jiào fù zhī gu jiào bù yán shī zhī du

 养不教 父之过 教不严 师之惰

 zǐ bù xué fēi suǒ yí yu bù xué lǎo hé wéi

 子不学 非所宜 幼不学 老何为

 yù bù zhuó bù chéng qì rén bù xué bù zhī yì

 玉不琢 不成器 人不学 不知义

 wéi rén zǐ fāng shào shí qīn shī yǒu xí lǐ yí

 为人子 方少时 亲师友 习礼仪

 xiāng jiǔ líng néng wēn xí xiào yú qīn suǒ dāng zhí

 香九龄 能温席 孝于亲 所当执

 róng sì suì néng ràng lí dì yú zhǎng yí xiān zhī

 融四岁 能让梨 弟于长 宜先知

 shǒu xiào tì cì jiàn wén zhī mǒu shù shí mǒu wén

 首孝悌 次见闻 知某数 识某文

 yī ér shí shí ér bǎi bǎi ér qiān qiān ér wàn

 一而十 十而百 百而千 千而万

 sān cái zhě tiān dì rén sān guāng zhě rì yuè xīng

 三才者 天地人 三光者 日月星

 sān gāng zhě jūn chén yì fù zǐ qīn fū fù shùn

 三纲者 君臣义 父子亲 夫妇顺

 yuē chūn xià yuē qiū dōng cǐ sì shí yùn bù qióng

 曰春夏 曰秋冬 此四时 运不穷

 yuē nán běi yuē xī dōng cǐ sì fāng yìng hū zhōng

 曰南北 曰西东 此四方 应乎中

 yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ cǐ wǔ háng běn hū shù

 曰水火 木金土 此五行 本乎数

 shí gān zhě jiǎ zhì guǐ shí èr zhī zǐ zhì hài

 十干者 甲至癸 十二支 子至亥

 yuē huáng dào rì suǒ chán yuē chì dào dāng zhōng quán

 曰黄道 日所躔 曰赤道 当中权

 chì dào xià wēn nuǎn jí wǒ zhōng huá zài dōng běi

 赤道下 温暖极 我中华 在东北

 hán yù jūn shuāng lù gǎi yu gāo yuán zuǒ dà hǎi

 寒燠均 霜露改 右高原 左大海

 yuē jiāng hé yuē huái jì cǐ sì dú shuǐ zhī jì

 曰江河 曰淮济 此四渎 水之纪

 yuē dài huá sōng héng héng cǐ wǔ yuè shān zhī míng

 曰岱华 嵩恒衡 此五岳 山之名

 gǔ jiǔ zhōu jīn gǎi zhì chēng xíng shěng sān shí wǔ

 古九州 今改制 称行省 三十五

 yuē shì nóng yuē gōng shāng cǐ sì mín guó zhī liáng

 曰士农 曰工商 此四民 国之良

 yuē rén yì lǐ zhì xìn cǐ wǔ cháng bù róng wěn

 曰仁义 礼智信 此五常 不容紊

 dì suǒ shēng yǒu cǎo mù cǐ zhí wù biàn shuǐ lù

 地所生 有草木 此植物 遍水陆

 yǒu chóng yú yǒu niǎo shu cǐ dng wù néng fēi zǒu

 有虫鱼 有鸟兽 此动物 能飞走

 dào liáng shū mài shǔ jì cǐ liù gǔ rén suǒ shí

 稻梁菽 麦黍稷 此六谷 人所食

 mǎ niú yáng jī quǎn shǐ cǐ liù chù rén suǒ sì

 马牛羊 鸡犬豕 此六畜 人所饲

 yuē xǐ nù yuē āi jù ài wù yù qī qíng jù

 曰喜怒 曰哀惧 爱恶欲 七情俱

 qīng chì huáng jí hēi bái cǐ wǔ sè mù suǒ shí

 青赤黄 及黑白 此五色 目所识

 suān kǔ gān jí xīn xián cǐ wǔ wèi kǒu suǒ hán

 酸苦甘 及辛咸 此五味 口所含

 shān jiāo xiāng jí xīng xiǔ cǐ wǔ xiù bí suǒ xiù

 膻焦香 及腥朽 此五臭 鼻所嗅

 páo tǔ gé mù shí jīn yǔ sī zhú nǎi bā yīn

 匏土革 木石金 与丝竹 乃八音

 yuē píng shǎng yuē qù rù cǐ sì shēng yí tiáo xié

 曰平上 曰去入 此四声 宜调协

 gāo zēng zǔ fù ér shēn shēn ér zǐ zǐ ér sūn

 高曾祖 父而身 身而子 子而孙

 zì zǐ sūn zhì xuán zēng nǎi jiǔ zú rén zhī lún

 自子孙 至玄曾 乃九族 人之伦

 fù zǐ ēn fū fù cóng xiōng zé yǒu dì zé gōng

 父子恩 夫妇从 兄则友 弟则恭

 zhǎng yu xù yǒu yǔ péng jūn zé jìng chén zé zhōng

 长幼序 友与朋 君则敬 臣则忠

 cǐ shí yì rén suǒ tóng ng shī xù wù wéi bèi

 此十义 人所同 当师叙 勿违背

 zhǎn qí shuāi dà xiǎo gōng zhì sī má wǔ fù zhōng

 斩齐衰 大小功 至缌麻 五服终

 lǐ yuè shè yù shū shù gǔ liù yì jīn bù jù

 礼乐射 御书数 古六艺 今不具

 wéi shū xué rén gng zūn jì shí zì jiǎng shuō wén

 惟书学 人共遵 既识字 讲说文

 yǒu gǔ wén dà xiǎo zhuàn lì cǎo jì bù kě luàn

 有古文 大小篆 隶草继 不可乱

 ru guǎng xué jù qí fán dàn lüè shuō néng zhī yuán

 若广学 惧其繁 但略说 能知原

 fán xùn méng xū jiǎng jiū xiáng xùn gǔ míng jù du

 凡训蒙 须讲究 详训诂 明句读

 wéi xué zhě bì yǒu chū xiǎo xué zhōng zhì sì shū

 为学者 必有初 小学终 至四书

 lún yǔ zhě èr shí piān qún dì zǐ jì shàn yán

 论语者 二十篇 群弟子 记善言

 mèng zǐ zhě qī piān zhǐ jiǎng dào dé shuō rén yì

 孟子者 七篇止 讲道德 说仁义

 zu zhōng yōng nǎi kǒng jí zhōng bù piān yōng bù yì

 作中庸 乃孔伋 中不偏 庸不易

 zu dà xué nǎi zēng zǐ zì xiū qí zhì píng zhì

 作大学 乃曾子 自修齐 至平治

 zhōng shū shú xiào jīng tōng rú liù jīng shǐ kě dú

 中书熟 孝经通 如六经 始可读

 shī shū yì lǐ chūn qiū hào liù jīng dāng jiǎng qiú

 诗书易 礼春秋 号六经 当讲求

 yǒu lián shān yǒu guī cáng yǒu zhōu yì sān yì xiáng

 有连山 有归藏 有周易 三易详

 yǒu diǎn mó yǒu xùn gào yǒu shì mìng shū zhī ào

 有典谟 有训诰 有誓命 书之奥

 wǒ zhōu gōng zu zhōu lǐ zhù liù guān cún zhì tǐ

 我周公 作周礼 著六官 存治体

 dà xiǎo dài zhù lǐ jì shù shèng yán lǐ yuè bèi

 大小戴 注礼记 述圣言 礼乐备

 yǒu guó fēng yǒu yǎ sng hào sì shī dāng fěng yǒng

 有国风 有雅颂 号四诗 当讽咏

 shī jì wáng chūn qiū zu yù bāo biǎn bié shàn è

 诗既亡 春秋作 寓褒贬 别善恶

 sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

 三传者 有公羊 有左氏 有谷梁

 ěr yǎ zhě shàn biàn yán qiú jīng xùn cǐ m xiān

 尔雅者 善辨言 求经训 此莫先

 gǔ shèng zhù xiān xián zhuàn zhù shū bèi shí sān jīng

 古圣著 先贤传 注疏备 十三经

 zuǒ zhuàn wài yǒu guó yǔ hé qún jīng shù shí wǔ

 左传外 有国语 合群经 数十五

 jīng jì míng fāng dú zǐ cuō qí yào jì qí shì

 经既明 方读子 撮其要 记其事

 wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

 五子者 有荀扬 文中子 及老庄

 jīng zǐ tōng dú zhū shǐ kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

 经子通 读诸史 考世系 知终始

 zì xī nóng zhì huáng dì hào sān huáng zài shàng shì

 自羲农 至黄帝 号三皇 在上世

 táng yǒu yú hào èr dì xiāng yī xùn chēng shèng shì

 唐有虞 号二帝 相揖逊 称盛世

 xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng zhōu wén wǔ chēng sān wáng

 夏有禹 商有汤 周文武 称三王

 xià chuán zǐ jiā tiān xià sì bǎi zǎi qiān xià shè

 夏传子 家天下 四百载 迁夏社

 tāng fá xià guó hào shāng liù bǎi zǎi zhì zhu wáng

 汤伐夏 国号商 六百载 至纣亡

 zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhu bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

 周武王 始诛纣 八百载 最长久

 zhōu gng hé shǐ jì nián lì xuān yōu suì dōng qiān

 周共和 始纪年 历宣幽 遂东迁

 zhōu dào shuāi wáng gāng zhuì chěng gān gē shàng yóu shuì

 周道衰 王纲坠 逞干戈 尚游说

 shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó wǔ bà qiáng qī xióng chū

 始春秋 终战国 五霸强 七雄出

 yíng qín shì shǐ jiān bìng chuán èr shì chǔ hàn zhēng

 嬴秦氏 始兼并 传二世 楚汉争

 gāo zǔ xīng hàn yè jiàn zhì xiào píng wáng mǎng cuàn

 高祖兴 汉业建 至孝平 王莽篡

 guāng wǔ xīng wéi dōng hàn sì bǎi nián zhōng yú xiàn

 光武兴 为东汉 四百年 终于献

 wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng hào sān guó qì liǎng jìn

 魏蜀吴 争汉鼎 号三国 迄两晋

 sng qí jì liáng chén chéng wéi nán cháo dū jīn líng

 宋齐继 梁陈承 为南朝 都金陵

 běi yuán wèi fēn dōng xī yǔ wén zhōu xīng gāo qí

 北元魏 分东西 宇文周 兴高齐

 dài zhì suí yī tǔ yǔ bù zài chuán shī tǒng xù

 迨至隋 一土宇 不再传 失统绪

 táng gāo zǔ qǐ yì shī chú suí luàn chuàng guó jī

 唐高祖 起义师 除隋乱 创国基

 èr shí chuán sān bǎi zǎi liáng miè zhī guó nǎi gǎi

 二十传 三百载 梁灭之 国乃改

 liáng táng jìn jí hàn zhōu chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

 梁唐晋 及汉周 称五代 皆有由

 zhào sng xīng shu zhōu shàn shí bā chuán nán běi hùn

 赵宋兴 受周禅 十八传 南北混

 liáo yǔ jīn jiē chēng dì yuán miè jīn jué sng shì

 辽与金 皆称帝 元灭金 绝宋世

 yú tú guǎng chāo qián dài jiǔ shí nián guó zu fèi

 舆图广 超前代 九十年 国祚废

 dài chéng zǔ qiān yān jīng shí liù shì zhì chóng zhēn

 迨成祖 迁燕京 十六世 至崇祯

 quán yān sì ku rú lín lǐ chuǎng chū shén qì fén

 权阉肆 寇如林 李闯出 神器焚

 qīng shì zǔ yīng jǐng mìng jìng sì fāng kè dà dìng

 清世祖 膺景命 靖四方 克大定

 yóu kāng yōng lì qián jiā mín ān fù zhì jì kuā

 由康雍 历乾嘉 民安富 治绩夸

 dào xián jiān biàn luàn qǐ shǐ yīng fǎ rǎo dū bǐ

 道咸间 变乱起 始英法 扰都鄙

 tóng guāng hu xuān tǒng ru chuán jiǔ dì mǎn qīng m

 同光后 宣统弱 传九帝 满清殁

 gé mìng xīng fèi dì zhì lì xiàn fǎ jiàn mín guó

 革命兴 废帝制 立宪法 建民国

 gǔ jīn shǐ quán zài zī zǎi zhì luàn zhī xīng shuāi

 古今史 全在兹 载治乱 知兴衰

 shǐ suī fán dú yǒu cì shǐ jì yī hàn shū èr

 史虽繁 读有次 史记一 汉书二

 hu hàn sān guó zhì sì jiān zhèng jīng cān tōng jiàn

 后汉三 国志四 兼证经 参通鉴

 dú shǐ zhě kǎo shí lù tōng gǔ jīn ru qīn mù

 读史者 考实录 通古今 若亲目

 kǒu ér sng xīn ér wéi zhāo yú sī xī yú sī

 口而诵 心而惟 朝于斯 夕于斯

 xī zhng ní shī xiàng tuó gǔ shèng xián shàng qín xué

 昔仲尼 师项橐 古圣贤 尚勤学

 zhào zhōng lìng dú lǔ lùn bǐ jì shì xué qiě qín

 赵中令 读鲁论 彼既仕 学且勤

 pī pú biān xuē zhú jiǎn bǐ wú shū qiě zhī miǎn

 披蒲编 削竹简 彼无书 且知勉

 tóu xuán liáng zhuī cì gǔ bǐ bù jiào zì qín kǔ

 头悬梁 锥刺股 彼不教 自勤苦

 rú náng yíng rú yìng xuě jiā suī pín xué bù chu

 如囊萤 如映雪 家虽贫 学不辍

 rú fù xīn rú guà jiǎo shēn suī láo yóu kǔ zhuó

 如负薪 如挂角 身虽劳 犹苦卓

 sū lǎo quán èr shí qī shǐ fā fèn dú shū jí

 苏老泉 二十七 始发愤 读书籍

 bǐ jì lǎo yóu huǐ chí ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

 彼既老 犹悔迟 尔小生 宜早思

 ru liáng hào bā shí èr duì dà tíng kuí duō shì

 若梁灏 八十二 对大廷 魁多士

 bǐ jì chéng zhng chēng yì ěr xiǎo shēng yí lì zhì

 彼既成 众称异 尔小生 宜立志

 yíng bā suì néng yǒng shī mì qī suì néng fù qí

 莹八岁 能咏诗 泌七岁 能赋棋

 bǐ yǐng wù rén chēng qí ěr yu xué dāng xiào zhī

 彼颖悟 人称奇 尔幼学 当效之

 cài wén jī néng biàn qín xiè dào yùn néng yǒng yín

 蔡文姬 能辩琴 谢道韫 能咏吟

 bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn ěr nán zǐ dāng zì jǐng

 彼女子 且聪敏 尔男子 当自警

 táng liú yàn fāng qī suì jǔ shén tóng zu zhèng zì

 唐刘晏 方七岁 举神童 作正字

 bǐ suī yu shēn yǐ shì yǒu wéi zhě yì ru shì

 彼虽幼 身已仕 有为者 亦若是

 quǎn shǒu yè jī sī chén gǒu bù xué hé wéi rén

 犬守夜 鸡司晨 苟不学 曷为人

 cán tǔ sī fēng niàng mì rén bù xué bù rú wù

 蚕吐丝 蜂酿蜜 人不学 不如物

 yu xí yè zhuàng zhì shēn shàng kuāng guó xià lì mín

 幼习业 壮致身 上匡国 下利民

 yáng míng shēng xiǎn fù mǔ guāng yú qián yù yú hu

 扬名声 显父母 光于前 裕于后

 rén yí zǐ jīn mǎn yíng wǒ jiào zǐ wéi yī jīng

 人遗子 金满赢 我教子 唯一经

 qín yǒu gōng xì wú yì jiè zhī zāi yí miǎn lì

 勤有功 戏无益 戒之哉 宜勉力

 儿童三字经全文带拼音3

 rén zhī chū xìng běn shàn

 人 之 初 , 性 本 善。

 xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

 性 相 近 , 习 相 远。

 gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

 苟 不 教 , 性 乃 迁。

 jiào zhī dào guì yǐ zhuān

 教 之 道 , 贵 以 专。

 xī mèng mǔ zé lín chǔ

 昔 孟 母 , 择 邻 处。

 zǐ bù xué duàn jī zhù

 子 不 学 , 断 机 杼。

 dòu yān shān yǒu yì fāng

 窦 燕 山 , 有 义 方。

 jiào wǔ zǐ míng jù yáng

 教 五 子 , 名 俱 扬。

 yǎng bú jiào fù zhī guò

 养 不 教 , 父 之 过。

 jiào bù yán shī zhī duò

 教 不 严 , 师 之 惰。

 zǐ bù xué fēi suǒ yí

 子 不 学 , 非 所 宜。

 yòu bù xué lǎo hé wéi

 幼 不 学 , 老 何 为。

 yù bù zhuó bù chéng qì

 玉 不 琢 , 不 成 器。

 rén bù xué bù zhī yì

 人 不 学 , 不 知 义。

 wèi rén zǐ fāng shào shí

 为 人 子 , 方 少 时。

 qīn shī yǒu xí lǐ yí

 亲 师 友 , 习 礼 仪。

 xiāng jiǔ líng néng wēn xí

 香 九 龄 , 能 温 席。

 xiào yú qīn suǒ dāng zhí

 孝 于 亲 , 所 当 执。

 róng sì suì néng ràng lí

 融 四 岁 , 能 让 梨。

 tì yú zhǎng yí xiān zhī

 弟 于 长 , 宜 先 知。

 shǒu xiào tì cì jiàn wén

 首 孝 弟 , 次 见 闻。

 zhī mǒu shù shí mǒu wén

 知 某 数 , 识 某 文。

 yī ér shí shí ér bǎi

 一 而 十 , 十 而 百。

 bǎi ér qiān qiān ér wàn

 百 而 千 , 千 而 万。

 sān cái zhě tiān dì rén

 三 才 者 , 天 地 人。

 sān guāng zhě rì yuè xīng

 三 光 者 , 日 月 星。

 sān gāng zhě jūn chén yì

 三 纲 者 , 君 臣 义。

 fù zǐ qīn fū fù shùn

 父 子 亲 , 夫 妇 顺。

 yuē chūn xià yuē qiū dōng

 曰 春 夏 , 曰 秋 冬。

 cǐ sì shí yùn bù qióng

 此 四 时 , 运 不 穷。

 yuē nán běi yuē xī dōng

 曰 南 北 , 曰 西 东。

 cǐ sì fāng yìng hū zhōng

 此 四 方 , 应 乎 中。

 yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

 曰 水 火 , 木 金 土。

 cǐ wǔ xíng běn hū shù

 此 五 行 , 本 乎 数。

 yuē rén yì lǐ zhì xìn

 曰 仁 义 , 礼 智 信。

 cǐ wǔ cháng bù róng wěn

 此 五 常 , 不 容 紊。

 dào liáng shū mài shǔ jì

 稻 粱 菽 , 麦 黍 稷。

 cǐ liù gǔ rén suǒ shí

 此 六 谷 , 人 所 食。

 mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

 马 牛 羊 , 鸡 犬 豕。

 cǐ liù chù rén suǒ sì

 此 六 畜 , 人 所 饲。

 yuē xǐ nù yuē āi jù

 曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。

 ài wù yù qī qíng jù

 爱 恶 欲 , 七 情 具。

 páo tǔ gé mù shí jīn

 匏 土 革 , 木 石 金。

 sī yǔ zhú nǎi bā yīn

 丝 与 竹, 乃 八 音。

 gāo zēng zǔ fù ér shēn

 高 曾 祖 , 父 而 身。

 shēn ér zǐ zǐ ér sūn

 身 而 子 , 子 而 孙。

 zì zǐ sūn zhì xuán zēng

 自 子 孙 , 至 玄 曾

 nǎi jiǔ zú rén zhī lún

 乃 九 族 , 人 之 伦。

 fù zǐ ēn fū fù cóng

 父 子 恩 , 夫 妇 从。

 xiōng zé yǒu dì zé gōng

 兄 则 友 , 弟 则 恭。

 zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

 长 幼 序 , 友 与 朋。

 jūn zé jìng chén zé zhōng

 君 则 敬 , 臣 则 忠。

 cǐ shí yì rén suǒ tóng

 此 十 义 , 人 所 同。

 fán xùn méng xū jiǎng jiū

 凡 训 蒙 , 须 讲 究。

 xiáng xùn gǔ míng jù dòu

 详 训 诂 , 明 句 读。

 wéi xué zhě bì yǒu chū

 为 学 者 , 必 有 初。

 xiǎo xué zhōng zhì sì shū

 小 学 终 , 至 四 书。

 lún yǔ zhě èr shí piān

 论 语 者 , 二 十。

 qún dì zǐ jì shàn yán

 群 弟 子 , 记 善 言。

 mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

 孟 子 者 , 七 止。

 jiǎng dào dé shuō rén yì

 讲 道 德 , 说 仁 义。

 zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

 作 中 庸 , 子 思 笔。

 zhōng bù piān yōng bú yì

 中 不 偏 , 庸 不 易。

 dà xiǎo dài zhù lǐ jì

 大 小 戴 , 注 礼 记。

 shù shèng yán lǐ yuè bèi

 述 圣 言 , 礼 乐 备。

 yuē guó fēng yuē yǎ sòng

 曰 国 风 , 曰 雅 颂。

 hào sì shī dāng fěng yǒng

 号 四 诗 , 当 讽 咏。

 shī jì wáng chūn qiū zuò

 诗 既 亡 , 春 秋 作。

 yù bāo biǎn bié shàn è

 寓 褒 贬 , 别 善 恶。

 sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

 三 传 者 , 有 公 羊。

 yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

 有 左 氏 , 有 谷 梁。

 jīng jì míng fāng dú zǐ

 经 既 明 , 方 读 子。

 cuō qí yào jì qí shì

 撮 其 要 , 记 其 事。

 wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

 五 子 者 有 荀 扬。

 wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

 文 中 子 , 及 老 庄。

 jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

 经 子 通 , 读 诸 史。

 kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

 考 世 系 , 知 终 始。

 zì xī nóng zhì huáng dì

 自 羲 农 , 至 黄 帝。

 hào sān huáng jū shàng shì

 号 三 皇 , 居 上 世。

 táng yǒu yú hào èr dì

 唐 有 虞 , 号 二 帝。

 xiāng yī xùn chēng shèng shì

 相 揖 逊 , 称 盛 世。

 xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

 夏 有 禹 , 商 有 汤。

 zhōu wén wǔ chēng sān wáng

 周 文 武 , 称 三 王。

 xià chuán zǐ jiā tiān xià

 夏 传 子 , 家 天 下。

 sì bǎi zǎi qiān xià shè

 四 百 载 , 迁 夏 社。

 tāng fá xià guó hào shāng

 汤 伐 夏 , 国 号 商。

 liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

 六 百 载 , 至 纣 亡。

 zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

 周 武 王 , 始 诛 纣。

 bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

 八 百 载 , 最 长 久。

 zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

 周 辙 东 , 王 纲 坠。

 Chěng gān gē shàng yóu shuì

 逞 干 戈 , 尚 游 说。

 shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

 始 春 秋 , 终 战 国。

 wǔ bà qiáng qī xióng chū

 五 霸 强 , 七 雄 出。

 yíng qín shì shǐ jiān bìng

 嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

 chuán èr shì chǔ hàn zhēng

 传 二 世 , 楚 汉 争。

 gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

 高 祖 兴 , 汉 业 建。

 zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

 至 孝 平 , 王 莽 篡。

 guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

 光 武 兴 , 为 东 汉。

 sì bǎi nián zhōng yú xiàn

 四 百 年 , 终 于 献。

 wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

 魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。

 hào sān guó qì liǎng jìn

 号 三 国 , 迄 两 晋。

 song qí jì liáng chén chéng

 宋 齐 继 , 梁 陈 承。

 wéi nán cháo dū jīn líng

 为 南 朝 , 都 金 陵。

 běi yuán wèi fēn dōng xi

 北 元 魏 , 分 东 西。

 yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

 宇 文 周 , 与 高 齐。

 dài zhì suí yì tǔ yǔ

 迨 至 隋 , 一 土 宇。

 bú zài chuan shī tǒng xù

 不 再 传 , 失 统 绪。

 táng gāo zǔ qǐ yì shī

 唐 高 祖 , 起 义 师。

 chú suí luàn chuàng guó jī

 除 隋 乱 , 创 国 基。

 èr shí chuán sān bǎi zǎi

 二 十 传 , 三 百 载。

 liáng miè zhī guó nǎi gǎi

 梁 灭 之 , 国 乃 改。

 liáng táng jìn jí hàn zhōu

 梁 唐 晋 , 及 汉 周。

 chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

 称 五 代 , 皆 有 由。

 yán sòng xīng shòu zhōu shàn

 炎 宋 兴 , 受 周 禅。

 shí bā chuán nán běi hùn

 十 八 传 , 南 北 混。

 liáo yǔ jīn dì hào fēn

 辽 与 金 , 帝 号 纷。

 dài miè liáo sòng yóu cún

 迨 灭 辽 , 宋 犹 存。

 zhì yuán xīng jīn xù xiē

 至 元 兴 , 金 绪 歇。

 yǒu sòng shì yì tong miè

 有 宋 世 , 一 同 灭。

 bìng zhōng guó jiān róng dí

 并 中 国 , 兼 戎 狄。

 míng tài zǔ jiǔ qīn shī

 明 太 祖 , 久 亲 师。

 chuán jiàn wén fāng sì sì

 传 建 文 , 方 四 祀。

 qiān běi jīng yǒng lè sì

 迁 北 京 , 永 乐 嗣。

 dài chóng zhēn méi shān shì

 迨 崇 祯 , 煤 山 逝。

 qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

 清 太 祖 , 膺 景 命。

 jìng sì fāng kè dà dìng

 靖 四 方 , 克 大 定。

 zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

 至 宣 统 , 乃 大 同。

 shí èr shì qīng zuò zhōng

 十 二 世 , 清 祚 终。

 dú shǐ zhě kǎo shí lù

 读 史 者 , 考 实 录。

 tōng gǔ jīn ruò qīn mù

 通 古 今 , 若 亲 目。

 kǒu ér song xīn ér wéi

 口 而 诵 , 心 而 维。

 cháo yú sī xī yú sī

 朝 于 斯 , 夕 于 斯。

 xī zhòng ní shī xiàng tuó

 昔 仲 尼 , 师 项 橐。

 gǔ shèng xián shàng qín xué

 古 圣 贤 , 尚 勤 学。

 zhào zhōng ling dú lǔ lún

 赵 中 令 , 读 鲁 论。

 bǐ jì shì xué qiě qín

 彼 既 仕 , 学 且 勤。

 pī pú biān xiāo zhú jiǎn

 披 蒲 编 , 削 竹 简。

 bǐ wú shū qiě zhī miǎn

 彼 无 书 , 且 知 勉。

 tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

 头 悬 梁 , 锥 刺 股。

 bǐ bú jiào zì qín kǔ

 彼 不 教 , 自 勤 苦。

 rú náng yíng rú yìng xuě

 如 囊 萤 , 如 映 雪。

 jiā suī pín xué bú chuò

 家 虽 贫 , 学 不 辍。

 rú fù xīn rú guà jiǎo

 如 负 薪 , 如 挂 角。

 shēn suī láo yóu kǔ zhuó

 身 虽 劳 , 犹 苦 卓。

 sū lǎo quán èr shí qī

 苏 老 泉 , 二 十 七。

 shǐ fā fèn dú shū jí

 始 发 奋 , 读 书 籍。

 bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

 彼 既 老 , 犹 悔 迟。

 ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

 尔 小 生 , 宜 早 思。

 ruò liáng hào bā shí èr

 若 梁 灏 , 八 十 二。

 duì dà tíng kuí duō shì

 对 大 廷 , 魁 多 士。

 bǐ jì chéng zhòng chēng yì

 彼 既 成 , 众 称 异。

 ěr xiǎo shēng yí lì zhì

 尔 小 生 , 宜 立 志。

 yíng bā suì néng yǒng shī

 莹 八 岁 , 能 咏 诗。

 mì qī suì néng fù qí

 泌 七 岁 , 能 赋 棋。

 bǐ yǐng wù rén chēng qí

 彼 颖 悟 , 人 称 奇。

 ěr yòu xué dāng xiào zhī

 尔 幼 学 , 当 效 之。

 cài wén jī néng biàn qín

 蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

 xiè dào yùn néng yǒng yín

 谢 道 韫 , 能 咏 吟。

 bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

 彼 女 子 , 且 聪 敏。

 ěr nán zǐ dāng zì jǐng

 尔 男 子 , 当 自 警。

 táng liú yàn fāng qī suì

 唐 刘 晏 , 方 七 岁。

 jǔ shén tóng zuò zhèng zì

 举 神 童 , 作 正 字。

 bǐ suī yòu shēn yǐ shì

 彼 虽 幼 , 身 已 仕。

 ěr yòu xué miǎn ér zhì

 尔 幼 学 , 勉 而 致。

 yǒu wéi zhě yì ruò shì

 有 为 者 , 亦 若 是。

 quǎn shǒu yè jī sī chén

 犬 守 夜 , 鸡 司 晨。

 gǒu bù xué hé wéi rén

 苟 不 学 , 曷 为 人。

 cán tǔ sī fēng niàng mì

 蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。

 rén bù xué bù rú wù

 人 不 学 , 不 如 物。

 yòu ér xué zhuàng ér xíng

 幼 而 学 , 壮 而 行。

 shàng zhì jūn xià zé mín

 上 致 君 , 下 泽 民。

 yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

 扬 名 声 , 显 父 母。

 guāng yú qián yù yú hòu

 光 于 前 , 裕 于 后。

 rén yí zǐ jīn mǎn yíng

 人 遗 子 , 金 满 赢。

 wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

 我 教 子 , 惟 一 经。

 qín yǒu gōng xì wú yì

 勤 有 功 , 戏 无 益。

 jiè zhī zāi yí miǎn lì

 戒 之 哉 , 宜 勉 力。

【儿童三字经全文带拼音】相关文章:

金刚经带拼音全文11-02

李白将进酒全文带拼音12-17

三字经拼音全文08-07

李白《将进酒》全文带拼音版10-22

《将进酒》全文拼音06-22

拼音心经全文解释08-05

元日王安石带拼音11-01

出塞王昌龄带拼音11-19

金刚经拼音全文11-15

李白将进酒全文拼音12-20