欢迎来到原中小学教育资源网!

《秋登兰山寄张五》拼音版

时间:2018-07-20 12:16:33 汉语拼音 我要投稿

《秋登兰山寄张五》拼音版

 作者:孟浩然

 běi shān bái shān lǐ , yǐn zhě zì yí yuè 。

 北山白山里,隐者自怡悦。

 xiāng wàng shì dēng gāo , xīn suí yàn fēi miè 。

 相望试登高,心随雁飞灭。

 chóu yīn báo mù qǐ , xīng shì qīng qiū fā 。

 愁因薄暮起,兴是清秋发。

 shí jiàn guī cūn rén , shā xíng dù tóu xiē 。

 时见归村人,沙行渡头歇。

 tiān biān shù ruò jì , jiāng pàn zhōu rú yuè 。

 天边树若荠,江畔舟如月。

 hé dāng zài jiǔ lái , gòng zuì zhòng yáng jié 。

 何当载酒来,共醉重阳节。