欢迎来到原中小学教育资源网!

三字经全文带拼音打印版

三字经 时间:2018-04-20 我要投稿
【www.ruiwen.com - 三字经】

  《三字经》这部传承中国文化的古书,经久不衰,言传至今。

三字经          


         
rén zhī chū
xìng běn shàn
xìng xiāng jìn
xí xiāng yuǎn
人 之 初        
性 本 善        
性 相 近        
习 相 远        

     
gǒu bú jiào
xìng nǎi qiān
jiào zhī dào
guì yǐ zhuān
苟 不 教        
性 乃 迁        
教 之 道        
贵 以 专        

     
xī mèng mǔ
zé lín chǔ
zǐ bù xué
duàn jī zhù
昔 孟 母        
择 邻 处        
子 不 学        
断 机 杼        

     
dòu yān shān
yǒu yì fāng
jiāo wǔ zǐ
míng jù yáng
窦 燕 山        
有 义 方        
教 五 子        
名 俱 扬        

     
yǎng bú jiào
fù zhī guò
jiào bù yán
shī zhī duò
养 不 教        
父 之 过        
教 不 严        
师 之 惰        

     
zǐ bù xué
fēi suǒ yí
yòu bù xué
lǎo hé wéi
子 不 学        
非 所 宜        
幼 不 学        
老 何 为        

     
yù bù zhuó
bù chéng qì
rén bù xué
bù zhī yì
玉 不 琢        
不 成 器        
人 不 学        
不 知 义        

     
wéi rén zǐ
fāng shào shí
qīn shī yǒu
xí lǐ yí
为 人 子        
方 少 时        
亲 师 友        
习 礼 仪        

     
xiāng jiǔ líng
néng wēn xí
xiào yú qīn
suǒ dāng zhí
香 九 龄        
能 温 席        
孝 于 亲        
所 当 执        

     
róng sì suì
néng ràng lí
dì yú zhǎng
yí xiān zhī
融 四 岁        
能 让 梨        
弟 于 长        
宜 先 知        

     
shǒu xiào tì
cì jiàn wén
zhī mǒu shù
shí mǒu wén
首 孝 悌        
次 见 闻        
知 某 数        
识 某 文        

     
yī ér shí
shí ér bǎi
bǎi ér qiān
qiān ér wàn
一 而 十        
十 而 百        
百 而 千        
千 而 万        

     
sān cái zhě
tiān dì rén
sān guāng zhě
rì yuè xīng
三 才 者        
天 地 人        
三 光 者        
日 月 星        

     
sān gāng zhě
jūn chén yì
fù zǐ qīn
fū fù shùn
三 纲 者        
君 臣 义        
父 子 亲        
夫 妇 顺        

     
yuē chūn xià
yuē qiū dōng
cǐ sì shí
yùn bù qióng
曰 春 夏        
曰 秋 冬        
此 四 时        
运 不 穷        

     
yuē nán běi
yuē xī dōng
cǐ sì fāng
yìng hū zhōng
曰 南 北        
曰 西 东        
此 四 方        
应 乎 中        

     
yuē shuǐ huǒ
mù jīn tǔ
cǐ wǔ háng
běn hū shù
曰 水 火        
木 金 土        
此 五 行        
本 乎 数        

     
shí gān zhě
jiǎ zhì guǐ
shí èr zhī
zǐ zhì hài
十 干 者        
甲 至 癸        
十 二 支        
子 至 亥        

     
yuē huáng dàov
rì suǒ chánv
yuē chì dào
dāng zhōng quán
曰 黄 道        
日 所 躔        
曰 赤 道        
当 中 权        

     
chì dào xià
wēn nuǎn jí
wǒ zhōng huá
zài dōng běi
赤 道 下        
温 暖 极        
我 中 华        
在 东 北        

     
hán yù jūn
shuāng lù gǎi
yòu gāo yuán
zuǒ dà hǎi
寒 燠 均        
霜 露 改        
右 高 原        
左 大 海        

     
yuē jiāng hé
yuē huái jì
cǐ sì dú
shuǐ zhī jì
曰 江 河        
曰 淮 济        
此 四 渎        
水 之 纪        

     
yuē dài huá
sōng héng héng
cǐ wǔ yuè
shān zhī míng
曰 岱 华        
嵩 恒 衡        
此 五 岳        
山 之 名        

     
gǔ jiǔ zhōu
jīn gǎi zhì
chēng xíng shěng
sān shí wǔ
古 九 州        
今 改 制        
称 行 省        
三 十 五        

     
yuē shì nóng
yuē gōng shāng
cǐ sì mín
guó zhī liáng
曰 士 农        
曰 工 商        
此 四 民        
国 之 良        

     
yuē rén yì
lǐ zhì xìn
cǐ wǔ cháng
bù róng wěn
曰 仁 义        
礼 智 信        
此 五 常        
不 容 紊        

     
dì suǒ shēng
yǒu cǎo mù
cǐ zhí wù
biàn shuǐ lù
地 所 生        
有 草 木        
此 植 物        
遍 水 陆        

     
yǒu chóng yú
yǒu niǎo shòu
cǐ dòng wù
néng fēi zǒu
有 虫 鱼        
有 鸟 兽        
此 动 物        
能 飞 走        

     
dào liáng shū
mài shǔ jì
cǐ liù gǔ
rén suǒ shí
稻 梁 菽        
麦 黍 稷        
此 六 谷        
人 所 食        

     
mǎ niú yáng
jī quǎn shǐ
cǐ liù chù
rén suǒ sì
马 牛 羊        
鸡 犬 豕        
此 六 畜        
人 所 饲        

     
yuē xǐ nù
yuē āi jù
ài wù yù
qī qíng jù
曰 喜 怒        
曰 哀 惧        
爱 恶 欲        
七 情 俱        

     
qīng chì huáng
jí hēi bái
cǐ wǔ sè
mù suǒ shí
青 赤 黄        
及 黑 白        
此 五 色        
目 所 识        

     
suān kǔ gān
jí xīn xián
cǐ wǔ wèi
kǒu suǒ hán
酸 苦 甘        
及 辛 咸        
此 五 味        
口 所 含        

     
shān jiāo xiāng
jí xīng xiǔ
cǐ wǔ xiù
bí suǒ xiù
膻 焦 香        
及 腥 朽        
此 五 臭        
鼻所嗅        

     
páo tǔ gé
mù shí jīn
yǔ sī zhú
nǎi bā yīn
匏 土 革        
木 石 金        
与 丝 竹        
乃 八 音        

     
yuē píng shǎng
yuē qù rù
cǐ sì shēng
yí tiáo xié
曰 平 上        
曰 去 入        
此 四 声        
宜 调 协        

     
gāo zēng zǔ
fù ér shēn
shēn ér zǐ
zǐ ér sūn
高 曾 祖        
父 而 身        
身 而 子        
子 而 孙        

     
zì zǐ sūn
zhì xuán zēng
nǎi jiǔ zú
rén zhī lún
自 子 孙        
至 玄 曾        
乃 九 族        
人 之 伦        

     
fù zǐ ēn
fū fù cóng
xiōng zé yǒu
dì zé gōng
父 子 恩        
夫 妇 从        
兄 则 友        
弟 则 恭        

     
zhǎng yòu xù
yǒu yǔ péng
jūn zé jìng
chén zé zhōng
长 幼 序        
友 与 朋        
君 则 敬        
臣 则 忠        

     
cǐ shí yì
rén suǒ tóng
ng shī xù
wù wéi bèi
此 十 义        
人 所 同        
当 师 叙        
勿 违 背        

     
zhǎn qí shuāi
dà xiǎo gōng
zhì sī má
wǔ fù zhōng
斩 齐 衰        
大 小 功        
至 缌 麻        
五 服 终        

     
lǐ yuè shè
yù shū shù
gǔ liù yì
jīn bù jù
礼 乐 射        
御 书 数        
古 六 艺        
今 不 具        

     
wéi shū xué
rén gòng zūn
jì shí zì
jiǎng shuō wén
惟 书 学        
人 共 遵        
既 识 字        
讲 说 文        

     
yǒu gǔ wén
dà xiǎo zhuàn
lì cǎo jì
bù kě luàn
有 古 文        
大 小 篆        
隶 草 继        
不 可 乱        

     
ruò guǎng xué
jù qí fán
dàn lüè shuō
néng zhī yuán
若 广 学        
惧 其 繁        
但 略 说        
能 知 原        

     
fán xùn méng
xū jiǎng jiū
xiáng xùn gǔ
míng jù dòu
凡 训 蒙        
须 讲 究        
详 训 诂        
明 句 读        

     
wéi xué zhě
bì yǒu chū
xiǎo xué zhōng
zhì sì shū
为 学 者        
必 有 初        
小 学 终        
至 四 书        

     
lún yǔ zhě
èr shí piān
qún dì zǐ
jì shàn yán
论 语 者        
二 十 篇        
群 弟 子        
记 善 言        

     
mèng zǐ zhě
qī piān zhǐ
jiǎng dào dé
shuō rén yì
孟 子 者        
七 篇 止        
讲 道 德        
说 仁 义        

     
zuò zhōng yōng
nǎi kǒng jí
zhōng bù piān
yōng bù yì
作 中 庸        
乃 孔 伋        
中 不 偏        
庸 不 易        

     
zuò dà xué
nǎi zēng zǐ
zì xiū qí
zhì píng zhì
作 大 学        
乃 曾 子        
自 修 齐        
至 平 治        

     
zhōng shū shú
xiào jīng tōng
rú liù jīng
shǐ kě dú
中 书 熟        
孝 经 通        
如 六 经        
始 可 读        

     
shī shū yì
lǐ chūn qiū
hào liù jīng
dāng jiǎng qiú
诗 书 易        
礼 春 秋        
号 六 经        
当 讲 求        

     
yǒu lián shān
yǒu guī cáng
yǒu zhōu yì
sān yì xiáng
有 连 山        
有 归 藏        
有 周 易        
三 易 详        

     
yǒu diǎn mó
yǒu xùn gào
yǒu shì mìng
shū zhī ào
有 典 谟        
有 训 诰        
有 誓 命        
书 之 奥        

     
wǒ zhōu gōng
zuò zhōu lǐ
zhù liù guān
cún zhì tǐ
我 周 公        
作 周 礼        
著 六 官        
存 治 体        

     
dà xiǎo dài
zhù lǐ jì
shù shèng yán
lǐ yuè bèi
大 小 戴        
注 礼 记        
述 圣 言        
礼 乐 备        

     
yǒu guó fēng
yǒu yǎ sòng
hào sì shī
dāng fěng yǒng
有 国 风        
有 雅 颂        
号 四 诗        
当 讽 咏        

     
shī jì wáng
chūn qiū zuò
yù bāo biǎn
bié shàn è
诗 既 亡        
春 秋 作        
寓 褒 贬        
别 善 恶        

     
sān zhuàn zhě
yǒu gōng yáng
yǒu zuǒ shì
yǒu gǔ liáng
三 传 者        
有 公 羊        
有 左 氏        
有 谷 梁        

     
ěr yǎ zhě
shàn biàn yán
qiú jīng xùn
cǐ mò xiān
尔 雅 者        
善 辨 言        
求 经 训        
此 莫 先        

     
gǔ shèng zhù
xiān xián zhuàn
zhù shū bèi
shí sān jīng
古 圣 著        
先 贤 传        
注 疏 备        
十 三 经        

     
zuǒ zhuàn wài
yǒu guó yǔ
hé qún jīng
shù shí wǔ
左 传 外        
有 国 语        
合 群 经        
数 十 五        

     
jīng jì míng
fāng dú zǐ
cuō qí yào
jì qí shì
经 既 明        
方 读 子        
撮 其 要        
记 其 事        

     
wǔ zǐ zhě
yǒu xún yáng
wén zhōng zǐ
jí lǎo zhuāng
五 子 者        
有 荀 扬        
文 中 子        
及 老 庄        

     
jīng zǐ tōng
dú zhū shǐ
kǎo shì xì
zhī zhōng shǐ
经 子 通        
读 诸 史        
考 世 系        
知 终 始        

     
zì xī nóng
zhì huáng dì
hào sān huáng
zài shàng shì
自 羲 农        
至 黄 帝        
号 三 皇        
在 上 世        

     
táng yǒu yú
hào èr dì
xiāng yī xùn
chēng shèng shì
唐 有 虞        
号 二 帝        
相 揖 逊        
称 盛 世        

     
xià yǒu yǔ
shāng yǒu tāng
zhōu wén wǔ
chēng sān wáng
夏 有 禹        
商 有 汤        
周 文 武        
称 三 王        

     
xià chuán zǐ
jiā tiān xià
sì bǎi zǎi
qiān xià shè
夏 传 子        
家 天 下        
四 百 载        
迁 夏 社        

     
tāng fá xià
guó hào shāng
liù bǎi zǎi
zhì zhòu wáng
汤 伐 夏        
国 号 商        
六 百 载        
至 纣 亡        

     
zhōu wǔ wáng
shǐ zhū zhòu
bā bǎi zǎi
zuì cháng jiǔ
周 武 王        
始 诛 纣        
八 百 载        
最 长 久        

     
zhōu gòng hé
shǐ jì nián
lì xuān yōu
suì dōng qiān
周 共 和        
始 纪 年        
历 宣 幽        
遂 东 迁        

     
zhōu dào shuāi
wáng gāng zhuì
chěng gān gē
shàng yóu shuì
周 道 衰        
王 纲 坠        
逞 干 戈        
尚 游 说        

     
shǐ chūn qiū
zhōng zhàn guó
wǔ bà qiáng
qī xióng chū
始 春 秋        
终 战 国        
五 霸 强        
七 雄 出        

     
yíng qín shì
shǐ jiān bìng
chuán èr shì
chǔ hàn zhēng
嬴 秦 氏        
始 兼 并        
传 二 世        
楚 汉 争        

     
gāo zǔ xīng
hàn yè jiàn
zhì xiào píng
wáng mǎng cuàn
高 祖 兴        
汉 业 建        
至 孝 平        
王 莽 篡        

     
guāng wǔ xīng
wéi dōng hàn
sì bǎi nián
zhōng yú xiàn
光 武 兴        
为 东 汉        
四 百 年        
终 于 献        

     
wèi shǔ wú
zhēng hàn dǐng
hào sān guó
qì liǎng jìn
魏 蜀 吴        
争 汉 鼎        
号 三 国        
迄 两 晋        

     
sòng qí jì
liáng chén chéng
wéi nán cháo
dū jīn líng
宋 齐 继        
梁 陈 承        
为 南 朝        
都 金 陵        

     
běi yuán wèi
fēn dōng xī
yǔ wén zhōu
xīng gāo qí
北 元 魏        
分 东 西        
宇 文 周        
兴 高 齐        

     
dài zhì suí
yī tǔ yǔ
bù zài chuán
shī tǒng xù
迨 至 隋        
一 土 宇        
不 再 传        
失 统 绪        

     
táng gāo zǔ
qǐ yì shī
chú suí luàn
chuàng guó jī
唐 高 祖        
起 义 师        
除 隋 乱        
创 国 基        

     
èr shí chuán
sān bǎi zǎi
liáng miè zhī
guó nǎi gǎi
二 十 传        
三 百 载        
梁 灭 之        
国 乃 改        

     
liáng táng jìn
jí hàn zhōu
chēng wǔ dài
jiē yǒu yóu
梁 唐 晋        
及 汉 周        
称 五 代        
皆 有 由        

     
zhào sòng xīng
shòu zhōu shàn
shí bā chuán
nán běi hùn
赵 宋 兴        
受 周 禅        
十 八 传        
南 北 混        

     
liáo yǔ jīn
jiē chēng dì
yuán miè jīn
jué sòng shì
辽 与 金        
皆 称 帝        
元 灭 金        
绝 宋 世        

     
yú tú guǎng
chāo qián dài
jiǔ shí nián
guó zuò fèi
舆 图 广        
超 前 代        
九 十 年        
国 祚 废        

     
dài chéng zǔ
qiān yān jīng
shí liù shì
zhì chóng zhēn
迨 成 祖        
迁 燕 京        
十 六 世        
至 崇 祯        

     
quán yān sì
kòu rú lín
lǐ chuǎng chū
shén qì fén
权 阉 肆        
寇 如 林        
李 闯 出        
神 器 焚        

     
qīng shì zǔ
yīng jǐng mìng
jìng sì fāng
kè dà dìng
清 世 祖        
膺 景 命        
靖 四 方        
克 大 定        

     
yóu kāng yōng
lì qián jiā
mín ān fù
zhì jì kuā
由 康 雍        
历 乾 嘉        
民 安 富        
治 绩 夸        

     
dào xián jiān
biàn luàn qǐ
shǐ yīng fǎ
rǎo dū bǐ
道 咸 间        
变 乱 起        
始 英 法        
扰 都 鄙        

     
tóng guāng hòu
xuān tǒng ruò
chuán jiǔ dì
mǎn qīng mò
同 光 后        
宣 统 弱        
传 九 帝        
满 清 殁        

     
gé mìng xīng
fèi dì zhì
lì xiàn fǎ
jiàn mín guó
革 命 兴        
废 帝 制        
立 宪 法        
建 民 国        

     
gǔ jīn shǐ
quán zài zī
zǎi zhì luàn
zhī xīng shuāi
古 今 史        
全 在 兹        
载 治 乱        
知 兴 衰        

     
shǐ suī fán
dú yǒu cì
shǐ jì yī
hàn shū èr
史 虽 繁        
读 有 次        
史 记 一        
汉 书 二        

     
hòu hàn sān
guó zhì sì
jiān zhèng jīng
cān tōng jiàn
后 汉 三        
国 志 四        
兼 证 经        
参 通 鉴        

     
dú shǐ zhě
kǎo shí lù
tōng gǔ jīn
ruò qīn mù
读 史 者        
考 实 录        
通 古 今        
若 亲 目        

     
kǒu ér sòng
xīn ér wéi
zhāo yú sī
xī yú sī
口 而 诵        
心 而 惟        
朝 于 斯        
夕 于 斯        

     
xī zhòng ní
shī xiàng tuó
gǔ shèng xián
shàng qín xué
昔 仲 尼        
师 项 橐        
古 圣 贤        
尚 勤 学        

     
zhào zhōng lìng
dú lǔ lùn
bǐ jì shì
xué qiě qín
赵 中 令        
读 鲁 论        
彼 既 仕        
学 且 勤        

     
pī pú biān
xuē zhú jiǎn
bǐ wú shū
qiě zhī miǎn
披 蒲 编        
削 竹 简        
彼 无 书        
且 知 勉        

     
tóu xuán liáng
zhuī cì gǔ
bǐ bù jiào
zì qín kǔ
头 悬 梁        
锥 刺 股        
彼 不 教        
自 勤 苦        

     
rú náng yíng
rú yìng xuě
jiā suī pín
xué bù chuò
如 囊 萤        
如 映 雪        
家 虽 贫        
学 不 辍        

     
rú fù xīn
rú guà jiǎo
shēn suī láo
yóu kǔ zhuó
如 负 薪        
如 挂 角        
身 虽 劳        
犹 苦 卓        

     
sū lǎo quán
èr shí qī
shǐ fā fèn
dú shū jí
苏 老 泉        
二 十 七        
始 发 愤        
读 书 籍        

     
bǐ jì lǎo
yóu huǐ chí
ěr xiǎo shēng
yí zǎo sī
彼 既 老        
犹 悔 迟        
尔 小 生        
宜 早 思        

     
ruò liáng hào
bā shí èr
duì dà tíng
kuí duō shì
若 梁 灏        
八 十 二        
对 大 廷        
魁 多 士        

     
bǐ jì chéng
zhòng chēng yì
ěr xiǎo shēng
yí lì zhì
彼 既 成        
众 称 异        
尔 小 生        
宜 立 志        

     
yíng bā suì
néng yǒng shī
mì qī suì
néng fù qí
莹 八 岁        
能 咏 诗        
泌 七 岁        
能 赋 棋        

     
bǐ yǐng wù
rén chēng qí
ěr yòu xué
dāng xiào zhī
彼 颖 悟        
人 称 奇        
尔 幼 学        
当 效 之        

     
cài wén jī
néng biàn qín
xiè dào yùn
néng yǒng yín
蔡 文 姬        
能 辩 琴        
谢 道 韫        
能 咏 吟        

     
bǐ nǚ zǐ
qiě cōng mǐn
ěr nán zǐ
dāng zì jǐng
彼 女 子        
且 聪 敏        
尔 男 子        
当 自 警        

     
táng liú yàn
fāng qī suì
jǔ shén tóng
zuò zhèng zì
唐 刘 晏        
方 七 岁        
举 神 童        
作 正 字        

     
bǐ suī yòu
shēn yǐ shì
yǒu wéi zhě
yì ruò shì
彼 虽 幼        
身 已 仕        
有 为 者        
亦 若 是        

     
quǎn shǒu yè
jī sī chén
gǒu bù xué
hé wéi rén
犬 守 夜        
鸡 司 晨        
苟 不 学        
曷 为 人        

     
cán tǔ sī
fēng niàng mì
rén bù xué
bù rú wù
蚕 吐 丝        
蜂 酿 蜜        
人 不 学        
不 如 物        

     
yòu xí yè
zhuàng zhì shēn
shàng kuāng guó
xià lì mín
幼 习 业        
壮 致 身        
上 匡 国        
下 利 民        

     
yáng míng shēng
xiǎn fù mǔ
guāng yú qián
yù yú hòu
扬 名 声        
显 父 母        
光 于 前        
裕 于 后        

     
rén yí zǐ
jīn mǎn yíng
wǒ jiào zǐ
wéi yī jīng
人 遗 子        
金 满 赢        
我 教 子        
唯 一 经        

     
qín yǒu gōng
xì wú yì
jiè zhī zāi
yí miǎn lì
勤 有 功        
戏 无 益        
戒 之 哉        
宜 勉 力        

  《三字经》读后感600字

  这段时间,我们一直学习《三字经》。《三字经》中有很多故事都能给我以启迪,其中“子不学,断机杼”的故事还帮了我的大忙呢!

  早些时候,爸爸给我买了一个滑板。我真是太高兴了。写完作业就拉着爸爸陪我去学滑滑板。可是虽然我的学习热情很高,但滑板就是不听我的话。爸爸让我先学习滑行,可是滑板不是跑得太快,就是左右倾翻,就是不让我好好使用它。但想到学会后踏在滑板上那种飞翔的感觉,我还是一遍一遍地尝试,累得满头大汗,气喘吁吁。我想:“我原以为学这个很容易,没想到这么不容易。”就这样练习了一整天,滑板依然不听我的话。爸爸看到我沮丧的样子,鼓励我说:“天天,你不要灰心,刚开始学,的确需要努力,但学会后你就可以自由地滑行了!再坚持,你一定可以成功!”我听后想:“好,我再坚持,我就不相信我学不会。”

  可是,在以后的几天中,虽然我也不停地尝试,我依然没有感觉,仍然需要爸爸扶着我才能站在滑板上,身体拼命地扭动,滑板好像不认识我一样,就是不和我配合。想到这几天的努力竟然换来这样的结果,我对爸爸说:“我累了,不学了。”爸爸说:“天天,你不是刚刚读过‘孟母断织’的故事?”我气呼呼地说:“是,可是和我有什么关系!”爸爸说:“孟子怎样做的呀?”我一下想到了孟子由于对学习感到了厌倦,便逃学回家,他的母亲为了教育他,就气愤地把织布机上的线剪断了。是啊,如果中途放弃,半途而废,不就像织布机上的线剪断一样吗?我要是现在放弃了,还能体会飞翔的感觉吗?我对爸爸说:“爸,走,开始!”

  坚持就是胜利。第二天的下午,正在滑板上扭动的我突然有了轻松的感觉,我高兴地对爸爸说:“爸爸,我好像学会了!”

  《三字经》真是帮了我的大忙啊!我一定要认真地读读这经典!

热门文章