欢迎来到原中小学教育资源网!

梦游天姥吟留别字音

梦游天姥吟留别 时间:2017-08-26 我要投稿
【www.ruiwen.com - 梦游天姥吟留别】

mèng yóu tiān lǎo yín liú bié

梦游天姥吟留别

lǐ bái

李白

hǎi kè tán yíng zhōu , yān tāo wēi máng xìn nán qiú ;

海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求;

yuè rén yǔ tiān lǎo , yún xiá míng miè huò kě dǔ 。

越人语天姥,云明灭或可睹。

tiān lǎo lián tiān xiàng tiān héng , shì bá wǔ yuè yǎn chì chéng 。

天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。

tiān tái sì wàn bā qiān zhàng , duì cǐ yù dǎo dōng nán qīng 。

天台四万八千丈,对此欲倒东南倾。

wǒ yù yīn zhī mèng wú yuè , yī yè fēi dù jìng hú yuè 。

我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。

hú yuè zhào wǒ yǐng , sòng wǒ zhì shàn xī 。

湖月照我影,送我至溪。

xiè gōng sù chù jīn shàng zài , lù shuǐ dàng yàng qīng yuán tí 。

谢公宿处今尚在,水荡漾清猿啼。

jiǎo zhù xiè gōng jī , shēn dēng qīng yún tī 。

脚著谢公,身登青云梯。

bàn bì jiàn hǎi rì , kōng zhōng wén tiān jī 。

半壁见海日,空中闻天鸡。

qiān yán wàn zhuǎn lù bù dìng , mí huā yǐ shí hū yǐ míng 。

千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝。

xióng páo lóng yín yīn yán quán , lì shēn lín xī jīng céng diān 。

熊咆龙吟殷岩泉,栗深林兮惊层巅。

yún qīng qīng xī yù yǔ , shuǐ dàn dàn xī shēng yān 。

云青青兮欲雨,水兮生烟。

liè quē pī lì , qiū luán bēng cūi 。

列缺霹雳,丘峦崩摧。

dòng tiān shí fēi , hōng rán zhōng kāi 。

洞天石扉,然中开。

qīng míng hào dàng bù jiàn dǐ , rì yuè zhào yào jīn yín tái 。

青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。

ní wéi yī xī fēng wéi mǎ , yún zhī jūn xī fēn fēn ér lái xià 。

霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。

hǔ gǔ sè xī luán huí chē , xiān zhī rén xī liè rú má 。

虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。

hū hún jì yǐ pò dòng , huǎng jīng qǐ ér cháng jiē 。

忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。

weí jué shí zhī zhěn xí , shī xiàng lái zhī yān xiá 。

惟觉时之枕席,失向来之烟

shì jiān xíng lè yì rú cǐ , gǔ lái wàn shì dōng liú shuǐ 。

世间行乐亦如此,古来万事东流水。

bié jūn qù xī hé shí huán ? qiě fàng bái lù qīng yá jiān 。 xū xíng jí qí fǎng míng shān 。

别君去兮何时还?且放白鹿青崖间。须行即骑访名山。

ān néng cūi méi zhé yāo shì quán guì , shǐ wǒ bù dé kāi xīn yán !

安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!

热门文章