江苏省扬州市江都区小纪片2016-2017学年八年级下学期第一次月考语文试卷 中考模拟卷 九年级总复习 人教版 语文试题下载

发布时间:2017-6-23 编辑:互联网 手机版

试题预览

小纪片八年级下学期第一次练习语文试卷      2017.3

(考试时间:150分钟  满分:150分)

一、 积累运用(34分)

1.下列加点字注音完全正确的一项是(3分)  (     )

A.秀颀(qí)      伶仃(lín)     飞窜(cuàn)    无边无垠(yín)

B. 刹那(chà)     伫立(zhù)     热忱(chén)    强聒不舍(qiǎng)

C. 骨朵(gū)      迸溅(bèng)    迥异(jiǒng)   潜滋暗长(qiǎn)

D. 旁骛(wù)      挑逗(tiǎo)    亵渎(xiè)     不折不挠(ráo)

2.下列句子中,加点词语使用正确的一项是(3分)  (     )

A.两位阔别多年的老友意外在一条小巷里狭路相逢,两人又是握手又是拥抱,别提多高兴了。

B.前几年,住房价格一涨再涨,令购房者叹为观止。

C.在全球经济一体化成为大趋势的今天,与国际接轨是一个自强不息的民族的必然选择。

D.个别人爱占便宜,碰到对自己有好处的事情,总是当仁不让,通常不会受欢迎。

3.下列标点的使用全部正确的一项是(3分)  (     )

A.近段时间,为国捐躯的烈士:黄继光、邱少云等英雄人物遭到无端调侃和曲解,这是个别人罔顾史实、臆想战争的结果,是对历史的歪曲。

B.对于2015年元旦发生的上海外滩踩踏事件,我们不仅要反思安全事件发生时当事者应该怎么做,还应反思安全危机发生前管理者做了什么?

C.抗日战争的胜利,让拿破仑所说的“东方睡狮”睁开双眼,开启民族复兴的篇章,最终完成了“中国人民从此站起来了”的历史转折。

D.当一个十七、八岁的青年向你走来,他给你的印象是爽直、纯洁的。

4. 下列句子中没有语病的一项是(3分) (     )

A.我们班同学都希望将来成为有作为的人。

B. 经过三年的努力学习,他对自己能否考上理想的高中充满信心。

C.这篇报道列举大量事实,控诉了人类破坏自然,滥杀动物。

D.《纪念白求恩》的作者是我国伟大的领袖、马克思主义者毛泽东的作品。

5. 下列有关文学常识及课文内容的表述,有错误的一项是(3分)  (      )

A. 《马说》作者韩愈,本文托物言志,通过对千里马悲惨遭遇的描写,揭露封建统治者的昏庸愚昧、埋没人才。B.《石榴》是一篇托物言志的优美散文,作者按照爱石榴、画石榴、赞石榴的思路结构全文。

C. 《海燕》是一首散文诗,具有散文和诗的特点,全文以暴风雨渐次逼近为线索,把海燕放在暴风雨“来临之前”--“逼近之时”--“即将来临”三个场面中进行刻画。

D. 解放战争时期,茅盾先生从根据地人民身上看到中华民族远大的前途,因此写了《白杨礼赞》这篇文章热烈歌颂他们。

6. 根据拼音填写汉字。(4分)

在风霜雪雨的洗礼中,在百般磨lì的锤liàn中,荷,洗尽铅华,风清骨峻,jiǎo健中自有别样的典雅端庄。而它不受风尘诱惑的xiāo洒出尘,那一派清远的标致与神韵,不知令多少爱荷的人如痴如醉。

  

         

7. 根据课文默写。(8分)

(1)淮南秋雨夜,                       。(韦应物《闻雁》)

(2)                         ?怅望青田云水遥。(白居易《池鹤》)

(3)                     ,晒翅常疑白雪消。(白居易《池鹤》)

(4)                             ,相伴过年华。(葛天民《迎燕》)

(5)                             ,草色入帘青。(刘禹锡《陋室铭》)

(6)它没有婆娑的姿态,                     。(茅盾《白杨礼赞》)

(7)《陋室铭》中,表达文章主旨的句子是:_________________,__________________。

8.专题与语文实践活动。(7分)

通过专题《鸟》的学习,我们对鸟的内涵有了更深的了解。请按要求答题。

(1)请你为自己喜爱的一种鸟写几句有哲理的话。(2分)

_______________________________________________________________________________

(2)作为中学生,你会用哪些实际行动来爱鸟、护鸟?(2分)

____________________________________________________________________________

(3)随着春天的到来,很多候鸟开始了迁徙,而禽流感的危险性似乎越来越近了,我们不得不担心候鸟的迁徙是否会带来禽流感。有人说,干脆把鸟都杀了,免得造成疾病的传染,你该如何劝说他呢?(3分)

______________________________________________________________________________

二、 阅读理解(53分)

(一)阅读梅尧臣的《春寒》,回答9-10题(6分)

春寒①                                         梅尧臣

春昼自阴阴,云容薄更深。

蝶寒方敛翅,花冷不开心。

  亚树青帘②动,依山片雨临。

未尝辜景物,多病不能寻。

 [注]①这首诗写于庆历六年初春,当时作者支持的范仲淹革新政治活动处于低潮。②“亚”通“压”,“青帘”指酒旗。

9.欣赏颔联中 “不开心”的妙处。(3分)

_______________________________________________________________________________

10.颈联描绘了一幅怎样的画面?(3分)

_______________________________________________________________________________

(二)阅读下列文言文,回答11-14题(18分)

【甲】世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,只辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

(韩愈《马说》)

【乙】骥①不称②其力,称其德也。臣有二马,故常奇之。日啖刍豆数斗,饮泉一斛③,然非精洁宁则饿死不受,介胄④而驰,其初若不甚疾。比行百余里,始振鬣长鸣,奋迅示骏,自午至酉⑤,犹可二百里;褫⑥鞍甲而不息、不汗,若无事然。此其为马,受大⑦而不苟取,力裕⑧而不求逞,致远之材也。

(岳飞《论马》)

【注释】①骥(jì):良马。②称:衡量。③斛(hú):量器名,也是容量单位,十斗为一斛。④介胄:披上战甲。⑤酉:酉时,指傍晚。⑥褫(chǐ):解除,解下。⑦受大:指饮食量大。⑧力裕:力量充沛。

11.解释下列句中加点的词(4分)

⑴日啖刍豆数斗(   )        ⑵若无事然(   ) 

⑶安求其能千里也(   )  ⑷一食或尽粟一石(   )

12.下面各组中加点意思相同的一项是(   )(3分)

A.不以千里称也                骥不称其力

B.其真无马邪                  称其德也。

C.执策而临之                 介胄而驰。 

D.虽有千里之能                故常奇之。

13.翻译下列句子(6分)

(1)且欲与常马等不可得。(2分)

_______________________________________________________________________________

(2)介胄而驰,其初若不甚疾。(2分)

_______________________________________________________________________________

(3)无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。(2分)

_______________________________________________________________________________

14. (1)在甲乙两文中,都提到了好马在日常生活中异于常马的什么共同特点?根据这个特点请把原文的句子找出来写在下面的横线上。(3分)

_______________________________________________________________________________(2)两段文字表面谈马,实则议论如何对待人才。它们都阐述了一个怎样的道理?(2分)

_______________________________________________________________________________

(三)阅读下面的文章,回答15-18题(13分)

成功的秘诀

①古往今来,成功始终是一个绕不开的话题,采撷成功的花朵,是芸芸众生共同的追求。那么成功的秘诀是什 么呢?有人认为,成功要有鸿鹄之志;有人认为,成功要得到命运的垂青……其实,自信是成功的第一秘诀。

②自信是对前途充满必胜的信念。坚信“有志者,事竟成”的项羽,做出了破釜沉舟的壮举,孤军突进,一举击溃秦军主力,创下“百二秦关终属楚”的军事神话。坚信“天生我材必有用”的李白,仕途失意后,用全部 才情打造了一个浪漫瑰丽的诗歌世界,流芳百世,光耀千秋。坚信不走寻常路才有光明前途的李娜,义无反顾地踏上了职业化的道路,一路走来,先后在法网和澳网封后,彻底打破了欧美选手对四大满贯赛事的统治局面,成为亚洲网坛一姐 。坚信付出终有回报的阿宝、“大衣哥”、“草帽姐”勇敢地登上了央视舞台,借助星光大道这一平台,成为家喻户晓的草根明星。必胜的信念为人插上了飞向成 功之巅的翅膀。③自信是对目标执着的追求。水滴石穿,绳锯木断,当一个人执着于一个目标,并脚踏实地不懈奋斗,他一定会收获辉煌的成功,至少会书写一段无悔的人生。正如居里夫人曾对友人所说的那样,“我们必须要有恒心……无论代价有多大,这种事情必须做到”。为了改变新中国的贫油面貌,李四光风餐露宿,披荆斩棘,足踏千山,脚涉万水,风尘苦旅30载,相继发现大庆油田、胜利油田、华北油田等多处油田,并成功预见了今天正在开发的xq大油田,成为共和国杰出的地质学家。为了解决亿万生命的吃饭问题,袁隆平废寝忘食、潜 心钻研,以稻田为家园,视秧苗为亲人,白首不坠青云之志,浮华难动济世之心,为中国和世界粮食生产做出不可磨灭的贡献,被誉为“杂交水稻之父”。为了弘扬雷锋精神,建设和谐中国,郭明义几十年如一日,爱岗敬业,对工作一丝不苟;无私奉献,为他人雪中送炭。在他的感召下,雷锋精神在大江南北薪尽火传,而他也成了人们心中一座巍然的丰碑。所以,若想成功就得坚韧执着,就要忠于自己的梦想。

④历史上无数成功的事例和经验证明了自信之于成功的重要,然而,盲目的自信是自负,要不得。前秦苻坚,过于自信,刚愎自用,导致80万大军在淝水之战中惨败,他自己也身中流箭,仓皇逃回北方。骄傲自满,毫无自知之明,怎能不吞下失败的苦果?真正的自信,应当建立在对自己、对他人、对时势清醒认识的基础之上。

⑤青年朋友,愿你选定目标,坚定信念,锲而不舍地去奋斗,早日踏上成功之路。

(原文有改动)

15.请找出选文的中心论点。(3分)

_______________________________________________________________________________

16.选文第⑵段主要运用了哪种论证方法?作用是什么?(4分)

_______________________________________________________________________________

17.请为选文第⑵段补充一个事实论据,写在答题卡指定位置上。( 3分)

_______________________________________________________________________________

18.选文第⑷段在文中有什么作用?(3分)

_______________________________________________________________________________

(四)阅读下面的文章,回答19-22题(16分)

两颗金银花

①朋友两前送给我的那棵栽在院子一角的金银花,四月份就迫不及待地开放了,千万朵金银花你不让我,我不让你,在微风细雨中轻轻地摇曳着。有的含苞欲放,羞答答的细小的白色花蕾散发出若有若无的淡淡香味;有的正在盛开,一簇簇的小花在它们洁白的椭圆形细碎花瓣中伸出小小的心蕊,悠悠的清香,白黄两种颜色既不失单调,又高雅清洁,小雨滴沾在上面,为金银花增添几分姿色,就像邻家的小女孩活泼可爱;有一些花朵开的时间长了,白色的花朵已经?

试题下载地址1    试题下载地址2

相关试题:人教版 九年级 总复习 中考模拟卷