四川省南江县实验中学2015-2016学年八年级下学期期中考试语文试题 月考试卷 八年级下册 人教版 语文试题下载

发布时间:2017-1-23 编辑:互联网 手机版

试题预览

南江县实验中学2016年八年级(下)期中考试

语文试题(题卷)

 (本卷满分:150分,考试时间:120分钟)

一、基础知识积累与运用(30分)

1.选出下面加点字注音全都正确的一组(    )(2分)

A.殷红(yān)  匿名(nì)     杳无消息(yo)     汗流浃背(jiā)

B.磨蹭(mó)     掺和(chān)     文绉绉(zōu)         哄堂大笑(hōng)

C.胡髭(zī)     黝黑(yōu)      藏污纳垢(gòu)       广袤无垠(mào)

D.小憩(qì)      绚丽(xuàn)     稽首(qǐ )         颔首低眉( hǎn)

2.下列词语中只有两个错别字的一项是(    )(2分)

A.美仑美奂    金壁辉煌    迫不急待    海誓山盟 

B.神采奕奕    两全其美    破镜重圆    月白风清

C.世外桃园    心心相印    美不胜收    好高鹜远

D.暝思遐想    挺而走险    厚此薄彼    貌和神离

3.下列各句中,加点的成语使用恰当的一项是(    )(2分)

   A. 在这次演讲比赛中,来自基层单位的选手个个表现出色,他们口若悬河,巧舌如簧,给大家留下了深刻印象。

   B.在那样的社会大环境下,有着鲜明反抗意识的晴雯必然首当其冲地成为统治阶级迫害的对象。

   C. 抗洪救灾形势严峻,各级领导都坚守岗位,没有擅离职守,久假不归现象,确保了人民群众生命财产的安全。

   D. 九寨沟之奇,奇在水,奇在云,奇在雾,奇在乍晴乍雨,波光云影、色彩斑斓,如梦如幻,不由得不让人惊叹大自然的巧夺天工。

4.下列各句中,没有语病的一项是(     )(2分)

  A.良好的心态是神舟七号航天员能否取得成功的重要因素。

  B.居里夫人为科学而献身的精神和品质是值得我们学习的榜样。

  C.通过这次灾后重建 ,使我们充分认识到团结一致、众志成城的重要性。

  D.生活有多广阔,语文就有多广阔,不仅要在课堂上学语文,还要在生活中学语文。

5.依次填入下列句中横线上的词语,恰当的一项是(   )2分) 

 用手指轻轻触动你的思想的琴键,弹一曲《羽毛之旅》吧。你将感觉到阳光在你的翅膀上____________,白云在你的左右____________,和风在你的羽毛间___________,而大地带着它的欢乐在你的脚下______________。 

  A.眩晕 呢喃 微笑 漂浮                B. 呢喃 眩晕 漂浮 微笑 

  C. 漂浮 微笑 眩晕 呢喃            D. 微笑 漂浮 呢喃 眩晕 

6.下列与课文有关的内容连接不正确的一项是(   )(2分) 

  A.《马说》---韩愈---唐代 

  B.《五柳先生传》---陶渊明---东晋 

  C.《与朱元思书》---吴均---宋代 

  D.《雷电颂》---郭沫若---现代

7.对下面语段中各句所使用的修辞方法的作用理解不正确的是(      )(2分) 

   ①溪流一出来,便宣告了它的生命寻着自己的道路要流动了。②正因为要寻着自己的道路,它的步伐是艰辛的。③然而,它从石板上滑下,便有了自己金属般的声响;它从石崖上跌落,便有了自己白练般的颜色;它回旋在幽潭之中,便有了自己不可测的深沉。

  A.第①句运用拟人的修辞方法,借溪流的“宣告”显示了它勇往直前的坚定决心。

  B.第②句运用拟人的修辞方法,以“艰辛的步伐”强调了前进路途中的坎坷不平。

  C.第③句运用比喻的修辞方法,描摹了溪流欢快流淌时喧嚣的声音和优雅的姿态。

  D.第③句运用排比的修辞方法,展现了溪流历经种种磨难依然坚忍、乐观的精神。

8.“月送花香浮小院”是一副对联的上联,请选出下联中最好的一句(      ) (2分)

    A.绿叶红花映山前     B. 风摇竹影到幽斋     

    C.梦随春风到天明     D. 风吹萤火到满园

9.下列句子标点符号运用恰当的一项是(  )(2分)

  A.何大学问人高马大、膀阔腰圆、面如重枣、浓眉朗目、一副关公相貌。    

  B.当那路还只是一条泥泞的小径时,它就立在那里;当路上驶过第一辆汽车之前,它就立在那里;当这一带只有稀稀落落几处老式平房时,它就立在那里。 

  C.可是,如果举了手,程老师会喊他吗,课后赵小桢会不会嘲笑他? 

  D.他在《五柳先生传》这篇短文中写到:“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食”。

10.下列句子的语言表达最得体的一项是(    )(2分) 

  A. 小薇说:“老师,我的小手绢你怎么还不给我洗干净!” 

  B. 李明不小心踩了方军一脚,李明马上表示歉意。方军说:“没关系,你又不是有意的。” 

  C. 营业员说:“你太矮了!这里的衣服都不适合你。” 

  D . 郑咏向别人介绍说:“王老师知识渊博,上起课来旁征博引,信口开河,精彩极了。”                                                                                                                                       

11.名著积累。(4分)

    《名人传》的作者是法国著名人道主义作家            。该书中叙述了               、              、              苦难和坎坷的一生,赞美他们高尚品格和顽强奋斗的精神。

12.阅读下面材料,按要求答题。(共6分)

   材料一:二十四节气之一--谷雨(右图)

   材料二:传说,张仲景告老还乡时正值冬至。他路过白河岸边,看到风雪里劳作的乡亲们耳朵都冻烂了.便让弟子搭起医棚,盘上大锅,把羊肉和一些祛寒药材放在锅里煮,煮好后再用面皮把它们包成耳朵样子的“娇耳”。人们吃了“娇耳”,喝了祛寒汤,耳朵很快就好了。此后,就 有了冬至吃饺子的习俗。

(1)材料一的图画,介绍了和“谷雨”相关的哪些内容?(2分)

  ①时间的确定    ②习俗    ③                     ④          

(2)用一句话概括材料二的内容。(2分)

                                                                               

(3)联系两则材料内容,使用关联词语“不仅……而且……”写一句话,概括二十四节气和大自 然、人类活动之间的关系。(2分)

                                                                               

二、古诗文积累与阅读(30分)

(一)古诗文积累(15分)

13.默写,或根据课文填空。(10分)

(1)________________,西出阳关无故人。  (2)沉舟侧畔千帆过,                  。

(3)人生自古谁无死,                 。 (4)人有悲欢离合,                  。

(5)春蚕到死丝方尽,                 。(6)             ,举杯消愁愁更愁。

   (7)《送杜少府之任蜀州》诗中表达诗人旷达胸襟,起画龙点睛作用的诗句:____________________,                     。(2分)

   (8)屈原《远游》中有句云:“惟天地之无穷兮,哀人生之长勤。”《登幽州台歌》中与此意思相似的诗句:____________________,                     。(2分)

(二)请阅读杜牧的《赤壁》,完成下面两个小题。(5分)

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

14.本诗开头为什么从“折戟”写起,这样写有何作用?(2分)

                                                                               

15.若将“铜雀春深锁二乔”换成“国破家亡在此朝”好不好?为什么?(3分) 

                                                                               

                                                                                

(三)阅读文言文,完成16-20题(15分)

送东阳马生序(节选)

    余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立 侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

    当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中,穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意,以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。

16.解释下列划线词语在文中的意思。(4分)

    (1)走送之(       )                  (2)硕师(      )

    (3)援疑质理(      )                (4) 俟其欣悦(      )     

17.请翻译下面句 子。(4分)

①以是人多以书假余,余因得遍观群书。(2分)

                                                                                                                                                               

②以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。(2分)

                                                                                                                                                                  

18.结合全文,说说作者最终能够学业有成的三条理由(各用四个字概括)。(3分)

①                  ②                  ③     

19.作者家贫嗜学,乐以忘忧,在老师面前毕恭毕敬,不敢出言,当代中学生应该如何看待这种学习态度和从师尊师的方式?(4分)

                                                                                 

                                   

三、现代文阅读(40分)

(一)阅读下面的选段,完成第20-25题。(22分)

①暖国的雨,向来没有变过冰冷的坚硬的灿烂的雪花。博识的人们觉得他单调,他自己也以为不幸否耶?江南的雪,可是滋润美艳之至了;那是还在隐约着的青春的消息,是极壮健的处子的皮肤。雪野中有血红的宝珠山茶,白中隐青的单瓣梅花,深黄的磬口的蜡梅花;雪下面还有冷绿的杂草。蝴蝶确乎没有;蜜蜂是否来采山茶花和梅花的蜜,我可记不真切了。但我的眼前仿佛看见冬花开在雪野中,有许多蜜蜂们忙碌地飞着,也听得他们嗡嗡地闹着。

②孩子们呵着冻得通红,像紫芽姜一般的小手,七八个一齐来塑雪罗汉。因为不成功,谁的父亲也来帮忙了。罗汉就塑得比孩子们高得多,虽然不过是上小下大的一堆,终于分不清是壶卢还是罗汉;然而很洁白,很明艳,以自身的滋润相粘结,整个地闪闪地生光。孩子们用龙眼核给他做眼珠,又从谁的母亲的脂粉奁中偷得胭脂来涂在嘴唇上。这回确是一个大阿罗汉了。他也就目光灼灼地嘴唇通红地坐在雪地里。

③第二天还有几个孩子来访问他;对了他拍手,点头,嘻笑。但他终于独自坐着了。晴天又来消释他的皮肤,寒夜又使他结一层冰,化作不适明的水晶模样;边续的晴天又使他成为不知道算什么,而嘴上的胭脂也褪尽了。

④但是,朔方的雪花在纷飞之后,却永远如粉,如 沙,他们决不粘连,撤在屋上, 地上,枯草上,就是这样。屋上的雪是阜已就有悄化了的,因为屋里居人的火的温热。别的,在晴天之下,旋风忽来,便蓬勃地奋飞,在日光中灿灿地生光,如包藏火焰的大雾,旋转而且升腾,弥漫太空;使太空旋转而且升腾地闪烁。

⑤在无边的旷野上,在凛冽的天宇下,闪闪地旋转升腾着的是雨的精魂……

⑥是的,那是孤独的雪,是死掉的雨,是?

试题下载地址1    试题下载地址2

相关试题:人教版 八年级 下册 月考试卷