欢迎来到原中小学教育资源网!

汉语拼音音节发音表

汉语拼音 时间:2018-01-21 我要投稿

汉语拼音音节发音表

 汉语拼音,是中华人民共和国的汉字注音拉丁化方案,于1955年—1957年文字改革时被原中国文字改革委员会(现国家语言文字工作委员会)汉语拼音方案委员会研究制定。下面整理了汉语拼音音节发音表,希望可以帮助到您!

 汉语拼音音节发音表

 b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing

 p pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping

 m ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming

 f fa fo fei fou fan fen fang feng

 d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding dong

 t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting tong

 n na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning nong

 l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling long

 g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng gong

 k ka ke kai kou kan ken kang keng kong

 h ha he hai hei hao hou hen hang heng hong

 j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing jiong

 q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing qiong

 x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing xiong

 zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhong

 ch cha che chi chai chao chou chan chen chang cheng chong

 sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng

 r re ri rao rou ran ren rang reng rong

 z za ze zi zai zao zou zang zeng zong

 c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng cong

 s sa se si sai sao sou san sen sang seng song

 y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying yong

 w wa wo wai wei wan wen wang weng wu wong

【汉语拼音音节发音表】相关文章:

1.汉语拼音音节表

2.汉语拼音三拼音节表

3.汉语拼音400音节表

4.汉语拼音音序和音节表

5.小学汉语拼音常音节表

6.汉语拼音之双音节轻声词表

7.汉语拼音整体认读音节表

8.现代汉语拼音常用音节表