欢迎来到原中小学教育资源网!

汉语拼音音节表

汉语拼音 时间:2017-12-13 我要投稿

汉语拼音音节表

 想学会汉语拼音,音节表首先要记熟。下面是小学汉语拼音音节表汇总整理,希望对大家有帮助。

 声母共有23个:它们是b、p、m、f、d、t、n、l、g、k、h、j、q、x、zh、ch、sh、z、c、s 、 y、w、r。

 韵母24个:单韵母是a、o、e、i、u、v。

 复韵母是ai 、ei、 ui 、ao、 ou、 iu 、ie 、ve、 er、 an 、en 、in、 un 、vn 、ang 、eng、 ing 、ong

 整体认读音节在小学语文课本里,共安排16个,它们是:zhi 、chi 、shi 、ri 、zi 、ci 、si 、yi 、wu 、yu 、ye 、yue 、yin 、yun 、yuan 、ying 。

 前鼻音韵母 an 、en 、in、 un 、vn

 后鼻音韵母 ang 、eng、 ing 、ong

 汉语拼音音节表

 b:

 ba  bo  bi  bu  bai  bei  bao  bie  ban  ben

 bin  bang  beng  bing  bian  biao

 p:

 pa  po  pi  pu  pai  pei  pao  pou  pie  pan

 pen  pin  pang  peng  ping  pian  piao

 m:

 ma  mo  me  mi  mu  mai  mei  mao  mou  miu  mie

 man  men  min  mang  meng  ming  mian  miao

 f:

 fa  fo  fu  fei  fou  fan  fen  fang

 d:

 da  de  di  du  dai  dei  dui  dao  dou  diu  die

 dan  den  dun  dang  deng  ding  dong  dia  dian

 diao  duan

 t:

 ta  te  ti  tu  tai  tei  tui  tao  tou  tie  tan

 tun  tang  teng  ting  tong  tian  tiao  tuan  tuo

 n:

 na  ne  ni  nu  nü  nai  nei  nao  nou  niu  nie

 nüe  nan  nen  nin  nang  neng  ning  nong  nian

 niang  niao  nuan  nuo

 l:

 la  lo  le  li  lu  lü     lai  lei  lao  lou

 liu  lan  lin  lun  lang  leng  ling  long

 lia  lian  liang  liao  luan  luo

 g:

 ga  ge  gu  gai  gei  gui  gao  gou  gan

 gen  gun  gang  geng  gong  gua  guai  guan

 guang  guo

 k:

 ka  ke  ku  kai  kei  kui  kao  kou  kan

 ken  kun  kang  keng  kong  kua  kuai  kuan

 kuang  kuo

 h:

 ha  he  hu  hai  hei  hui  hao  hou  han

 hen  hun  hang  heng  hong  hua  huai  huan

 huang  huo

 j:

 ji  ju  jiu  jie  jue  jin  jun  jing

 jia  jian  jiang  jiao  jiong  juan

 q:

 qi  qu  qiu  qie  que  qin  qun  qing

 qia  qian  qiang  qiao  qiong  quan

 x:

 xi  xu  xiu  xie  xue  xin  xun  xing

 xia  xian  xiang  xiao  xiong  xuan

 zh:

 zha  zhe  zhu  zhai  zhui  zhao  zhou

 zhan  zhen  zhun  zhang  zhong  zhua  zheng

 zhuai  zhuan  zhuang  zhuo

 ch:

 cha  che  chu  chai  chui  zhao  chou  chan

 chen  chun  chang  cheng  chong  chua  chuai

 chuan  chuang  chuo

 sh:

 sha  she  shu  shai  shui  shao  shou  shan

 shen  shun  shang  sheng  shua  shuai  shuan

 shuang  shuo

 r:

 re  ru  rui  rao  rou  ran  ren  run  rang

 reng  rong  ruan  ruo

 z:

 za  ze  zu  zai  zei  zui  zao  zou  zan

 zen  zun  zang  zeng  zong  zuan  zuo

 c:

 ca  ce  cu  cai  cui  cao  cou  can  cen

 cun  cang  ceng  cong  cuan  cuo

 s:

 sa  se  su  sai  sui  sao  sou  san  sen

 sun  sang  seng  song  suan  suo

 y:

 ya  yo  yao  you  yan  yang  yong

 w:

 wa  wo  wai  wei  wan  wen  wang  weng

 整体认读音节:

 zhi  chi  shi  ri  zi  ci  si

 yi   wu  yu

 ye  yue  yuan

 yin  yun  ying

【汉语拼音音节表】相关文章:

1.汉语拼音整体认读音节表

2.汉语拼音三拼音节表

3.汉语拼音400音节表

4.汉语拼音音序和音节表

5.小学汉语拼音常音节表

6.汉语拼音的音节表

7.汉语拼音直呼音节表

8.一年级汉语拼音音节表